TẾT KỶ HỢI. TIMO ĐANG ĐỢI.

Mở thẻ Timo để nhận vô số quà Tết.