GỬI TIẾT KIỆM ONLINE CÓ KỲ HẠN

Mở và tất toán tài khoản tiết kiệm ngay trong ứng dụng với lãi suất gửi tiết kiệm hấp dẫn và kỳ hạn linh hoạt.
Chọn Tiết kiệm tái tục hoặc Tiết kiệm có kỳ hạn để phù hợp kế hoạch của bạn.