Phần V: Điều Khoản Chung

Điều 1. Trao đổi thông tin, cung cấp thông tin và Các điều khoản sửa đổi bổ sung

 1. VPBank Timo sẽ thông báo cho Thành viên các vấn đề liên quan tới Dịch vụ cũng như sửa đổi, bổ sung, các điều chỉnh về chính sách của VPBank Timo đối với Dịch vụ bằng một trong các phương thức liên hệ do VPBank Timo triển khai từng thời kỳ bao gồm phương thức gửi văn bản thông báo tới địa chỉ của Thành viên, gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của Thành viên, gửi email tới Thành viên, thông báo trên website chính thức của VPBank Timo (website: timo.com.vn).
 2. Các Bên thống nhất đồng ý rằng địa chỉ, số điện thoại và email của Thành viên như nêu tại Khoản 1 nêu trên là địa chỉ, số điện thoại và email mà Thành viên đăng ký trong Giấy Đăng ký. Thành viên được coi là đã nhận được thông báo của VPBank Timo khi VPBank Timo đã thông báo bằng các phương thức nêu trên tới địa chỉ, số điện thoại, email của Thành viên. Trường hợp Thành viên có sự thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ thì phải thông báo cho VPBank Timo bằng văn bản hoặc bằng cách thay đổi thông tin cá nhân trên Ứng dụng Timo; nếu không thông báo thì VPBank Timo có quyền thông báo theo địa chỉ, số điện thoại và email cũ và mặc nhiên coi như Thành viên đã nhận được thông báo khi VPBank Timo thông báo tới địa chỉ, số điện thoại và email này và nội dung các thông báo này có giá trị ràng buộc Thành viên.
 3. Trừ trường hợp Bản điều khoản và Điều kiện này có quy định khác, Thành viên được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của VPBank Timo nếu Thành viên tiếp tục sử dụng Dịch vụ tại VPBank Timo sau 01 ngày kể từ ngày VPBank Timo thông báo. Nếu Thành viên không đồng ý với các nội dung sửa đổi, điều chỉnh của VPBank Timo, Thành viên được quyền chấm dứt sử dụng Dịch vụ trước hạn.
 4. VPBank Timo được sử dụng các thông tin về Thành viên và các khoản tín dụng, số dư tài khoản, thông tin giao dịch của Thành viên bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do Thành viên cung cấp; các hợp đồng, văn bản ký kết giữa Thành viên và VPBank Timo để cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoặc cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
 5. Mọi thông báo, yêu cầu của Thành viên phải được gửi tới VPBank Timo theo một trong các phương thức sau đây: Bằng văn bản, qua số điện thoại do VPBank Timo thông báo từng thời kỳ hoặc điểm giao dịch gần nhất của VPBank Timo. Tùy từng giao dịch mà Thành viên yêu cầu, sau khi nhận được thông báo của Thành viên qua các phương thức trên, VPBank Timo có thể yêu cầu Thành viên hoàn thiện các thủ tục liên quan trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Luật điều chỉnh

 1.  Bản Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào trong bản này hay bất kỳ phần nào hoặc khoản mục nào của Điều khoản và Điều kiện này bị tuyên bố là không có hiệu lực hay không thể cưỡng chế thi hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì những điều khoản hay điều kiện đó sẽ không làm vô hiệu các điều khoản và điều kiện, các phần hoặc các khoản mục khác của Điều khoản và Điều kiện này.
 3. Những nội dung nào chưa được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ thực hiện theo các quy định sản phẩm, dịch vụ của VPBank Timo được công bố công khai và các quy định của pháp luật có liên quan.
 4. Các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được Các Bên bàn bạc xử lý trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp Các Bên không tự thỏa thuận được hoặc không muốn thỏa thuận với nhau, một trong Các Bên có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. Các Bên thống nhất rằng, địa chỉ của Các Bên như nêu tại Giấy Đăng ký là địa chỉ được sử dụng để Tòa án xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật. Trường hợp Thành viên thay đổi địa chỉ mà không thông báo cho VPBank Timo bằng văn bản hoặc thay đổi thông tin cá nhân trên Ứng dụng Timo, thì được hiểu là Thành viên cố tình giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ và VPBank Timo có quyền yêu cầu Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

Điều 3. Ngôn ngữ [1]

Bản Điều khoản và Điều kiện này được lập bằng Tiếng Việt.

[1] Trường hợp Thành viên là người nước ngoài, VPBank được chủ động bổ sung thêm ngôn ngữ bằng tiếng nước ngoài trên cơ sở đảm bảo: i) Bản điều khoản và điều kiện này là bản song ngữ; ii) Nội dung bản tiếng nước ngoài phải được dịch trên cơ sở nội dung bản tiếng việt; iii) Trường hợp có sự mẫu thuẫn về nội dung giữa bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì văn bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

Điều 4. Hiệu lực

 1. Các điều khoản và điều kiện của Bản Điều khoản & Điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày Giấy Đăng ký của Thành viên được VPBank Timo chấp thuận và người đại diện có thẩm quyền của VPBank Timo đã ký, đóng dấu vào phần nội dung dành cho VPBank Timo cho đến khi Thành viên đã thực hiện xong toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo Giấy Đăng ký, Bản Điều khoản & Điều kiện này và các văn bản, quy định có liên quan của pháp luật.
 2. Thành viên xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ trong Bản Điều khoản và Điều kiện này, các quy định khác của VPBank Timo liên quan đến Dịch vụ và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan.