Phần III: Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Thẻ Ghi Nợ

Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ thẻ

 1. Quyền của Chủ thẻ
 • Sử dụng Thẻ để nộp, rút tiền mặt và mua sắm hàng hóa dịch vụ trong phạm vi số dư tài khoản thẻ/tài khoản thanh toán/hạn mức thấu chi (nếu có) trên tài khoản thanh toán tại VPBank Timo và trong phạm vi sử dụng Thẻ như quy định tại Khoản 3 Điều này.
 • Sử dụng Thẻ trong hạn mức bao gồm hạn mức thanh toán, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt, các hạn mức khác trong việc sử dụng Thẻ theo quy định của VPBank Timo được công bố công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch của VPBank Timo tại từng thời kỳ.
 • Đề nghị VPBank Timo cấp lại mã PIN, phát hành lại thẻ, tạm ngừng hoặc chấm dứt sử dụng thẻ, thay đổi hạn mức chi tiêu ngày theo quy định của VPBank Timo.
 • Được hưởng các ưu đãi dành cho Chủ thẻ của VPBank Timo và/hoặc các đối tác của VPBank Timo cung cấp theo từng thời kỳ.
 • Khiếu nại, yêu cầu VPBank Timo tra soát các giao dịch thẻ của chủ thẻ. Các trường hợp tra soát, phương thức, thời gian gửi yêu cầu tra soát, thời hạn trả lời tra soát theo quy định của pháp luật và của VPBank Timo được công bố công khai trên website chính thức và/hoặc điểm giao dịch của VPBank Timo tại từng thời điểm.
 • Được VPBank Timo cung cấp thông tin về lịch sử giao dịch thẻ và số dư tài khoản thẻ, hạn mức liên quan đến việc sử dụng thẻ và các thông tin cần thiết khác theo quy định của VPBank Timo.
 • Được nhận lại số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán được gắn với thẻ theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu VPBank Timo đóng/mở khóa/tạm ngừng sử dụng Thẻ phù hợp với quy định của VPBank Timo.
 • Được tham gia các chương trình ưu đãi dành cho Thành viên mở Thẻ theo quy định của VPBank Timo từng thời điểm.
 • Các quyền khác theo quy định pháp luật.
 1. Nghĩa vụ của Chủ thẻ
 • Trực tiếp đến VPBank Timo nhận Thẻ/PIN hoặc đề nghị VPBank Timo gửi Thẻ/PIN bằng đường bưu điện/chuyển phát. Trường hợp đăng ký nhận Thẻ/PIN qua đường bưu điện/chuyển phát, Chủ thẻ đồng ý và xác nhận rằng VPBank Timo được coi là đã hoàn thành việc giao nhận Thẻ, PIN khi Thẻ, PIN đã được giao tới địa chỉ mà Chủ thẻ đã đăng ký với VPBank Timo. Chủ thẻ cam kết chịu mọi rủi ro phát sinh do việc đăng ký nhận Thẻ, PIN theo phương thức này trừ trường hợp rủi ro phát sinh do lỗi của VPBank Timo.
 • Chịu trách nhiệm quản lý Thẻ và bảo mật các thông tin liên quan đến Thẻ của mình, đặc biệt là PIN. Không được chuyển nhượng Thẻ cho người khác.
 • Chịu trách nhiệm thanh toán đối với tất cả các giao dịch phát sinh trên tài khoản thẻ của Chủ thẻ (bao gồm cả giao dịch có hoặc không có chữ ký, mã PIN hoặc có chữ ký khác với chữ ký của Thành viên tại mặt sau Thẻ) nếu VPBank Timo cung cấp được bằng chứng về việc Thẻ của Chủ thẻ đã được sử dụng để thực hiện giao dịch phù hợp với quy định về Phạm vi sử dụng Thẻ tại Khoản 3 Điều này.
 • Không được phép sử dụng Thẻ cho bất kỳ giao dịch hay mục đích bất hợp pháp nào. Chịu trách nhiệm với VPBank Timo và pháp luật về các hành vi gian lận, giả mạo Thẻ của Thành viên và các giao dịch Thẻ/Tài khoản liên quan đến gian lận, giả mạo.
 • Thành viên là chủ thẻ chính có nghĩa vụ mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại VPBank Timo.
 • Hoàn trả ngay lập tức và vô điều kiện cho VPBank Timo đối với các khoản mà Chủ thẻ rút thừa, rút/thanh toán quá số dư tài khoản thanh toán, giao dịch ghi Có nhầm vào Tài khoản của Chủ thẻ và các giao dịch nhầm lẫn khác mà Chủ thẻ không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp. Đồng ý để VPBank Timo tự động ghi Nợ các khoản tiền này
 • Khi thẻ bị mất cắp, thất lạc hoặc PIN bị lộ, Chủ thẻ phải báo ngay cho VPBank Timo thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng theo thông báo của VPBank Timo từng thời kỳ hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch của VPBank Timo. Trường hợp Thẻ bị lợi dụng do việc mất cắp, thất lạc, lộ PIN, các gian lận/giả mạo khác trước khi VPBank Timo khóa Thẻ trên hệ thống, Chủ thẻ phải hoàn toàn chịu thiệt hại và bồi thường thiệt hại đối với tất cả các giao dịch của Thẻ do việc Thẻ bị lợi dụng gây ra. Thẻ được khóa trên hệ thống ngay khi phát sinh trường hợp sau: (i) Thành viên đã thực hiện xong các thao tác khóa Thẻ trên Ứng dụng Timo; (ii) VPBank thực hiện khóa thẻ trên hệ thống sau khi tiếp nhận cuộc gọi qua tổng đài của Thành viên yêu cầu khóa thẻ (cuộc gọi có ghi âm); (iii) VPBank thực hiện khóa thẻ trên hệ thống sau khi tiếp nhận yêu cầu bằng văn bản của Thành viên. Thông báo về việc khóa Thẻ sẽ được VPBank thông báo trực tiếp cho Thành viên tương ứng với phương thức mà Thành viên yêu cầu khóa thẻ (qua Ứng dụng Timo/cuộc gọi/tại điểm giao dịch).
 • Ký chữ ký mẫu bằng bút bi vào ô chữ ký ở mặt sau Thẻ ngay sau khi nhận Thẻ. Khi thực hiện giao dịch tại ĐVCNT, Chủ thẻ phải ký hóa đơn/chứng từ thanh toán giống chữ ký mẫu này trừ những giao dịch không yêu cầu chữ ký của Chủ Thẻ.
 • Không được sử dụng thẻ đã thông báo mất, thất lạc và trả lại cho VPBank Timo Thẻ bị mất, thất lạc khi tìm lại được.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho VPBank Timo các khoản phí phát sinh từ việc sử dụng Thẻ.
 • Tuân thủ các điều khoản và điều kiện tại Bản Điều khoản và Điều kiện này và các quy định của VPBank Timo, các tổ chức/hiệp hội Thẻ và của pháp luật liên quan đến việc phát hành và sử dụng Thẻ.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 1. Phạm vi sử dụng Thẻ và nghĩa vụ thanh toán của Chủ thẻ:
 1. Chủ thẻ được sử dụng Thẻ để rút tiền mặt tại các CDM/ATM/POS của VPBank và các ATM/POS trong liên minh NAPAS và các CDM/ATM/POS có biểu tượng của Tổ chức thẻ quốc tế (đối với Thẻ quốc tế); thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các ĐVCNT, qua internet, qua email, điện thoại… và sử dụng các dịch vụ khác do VPBank Timo và các Ngân hàng khác có kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với VPBank Timo thông qua một hoặc một số các tổ chức trung gian.
  Chủ thẻ đồng ý rằng, khi tham gia các giao dịch thanh toán bằng Thẻ, tùy thuộc vào từng giao dịch thẻ và yêu cầu/quy định của VPBank Timo và/hoặc của Tổ chức thẻ quốc tế và/hoặc của ĐVCNT phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của các Tổ chức thẻ quốc tế, giao dịch thẻ có thể được xác thực bằng các phương thức bao gồm:

  • Thẻ và chủ thẻ phải hiện diện tại ĐVCNT;và/ hoặ
  • Chữ ký của chủ thẻ trên hóa đơn giao dịch thẻ; hoặc
  • Nhập mã PIN khi giao dịch; hoặc
  • Các thông tin thẻ (Tên thẻ/Số thẻ/mã CVV/CVC….) được cung cấp qua email, điện thoại, internet…; hoặc
  • Bất kỳ phương thức xác thực nào khác mà Chủ thẻ đăng ký với VPBank Timo; hoặc
  • Bất kỳ phương thức xác thực nào khác mà VPBank Timo, Tổ chức thẻ quốc tế và ĐVCNT quy định
 2. Chủ thẻ hiểu và nhận thức đầy đủ rằng, khi Chủ thẻ thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ mà Thẻ và/hoặc chủ thẻ không hiện diện trực tiếp tại ĐVCNT (VD: giao dịch thanh toán trên internet…) và khi Chủ thẻ không bảo mật các thông tin về thẻ, thẻ của Chủ thẻ có thể bị lợi dụng cho các giao dịch thanh toán mà không cần Thẻ và/hoặc chủ thẻ không hiện diện trực tiếp tại ĐVCNT. Bằng việc ký vào Giấy Đăng ký, Chủ thẻ xác nhận và chấp nhận hoàn toàn đối với các rủi ro này.
 3. Chủ thẻ cam kết chịu trách nhiệm thanh toán cho VPBank Timo đối với tất cả các giao dịch phát sinh và được xác thực bằng bất kỳ phương thức nào nêu tại điểm (a) trên. Chủ thẻ đồng ý rằng, Sao kê tài khoản sẽ là bằng chứng xác nhận các giao dịch, phí, lãi (nếu có) và các khoản ghi nợ, ghi có trong Sao kê là đúng và có hiệu lực và Chủ thẻ sẽ thực hiện thanh toán tất cả các giao dịch, phí, lãi thể hiện trên Sao kê đúng thời hạn quy định trong Sao kê, trừ trường hợp do lỗi hạch toán nhầm của VPBank Timo.

 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của VPBank Timo

 1. Quyền của VPBank Timo
 • Chấm dứt việc sử dụng Thẻ của Chủ thẻ bằng việc hủy hoặc thu hồi Thẻ nếu Chủ thẻ vi phạm các điều kiện và điều khoản sử dụng Thẻ của Bản Điều khoản và Điều kiện này, sử dụng Thẻ giả mạo và/hoặc Thẻ bị nghi ngờ là giả mạo.
 • Được miễn trách nhiệm khi Thẻ bị lợi dụng để rút tiền mặt, thanh toán hàng hóa, dịch vụ và thực hiện các giao dịch khác trong trường hợp thẻ bị thất lạc/mất cắp/ gian lận và/hoặc giả mạo trừ trường hợp do lỗi của VPBank Timo.
 • Không chịu trách nhiệm về việc giao hàng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng Thẻ. Được quyền ghi nợ vào tài khoản Thẻ giá trị hàng hóa, dịch vụ cho dù hàng hóa, dịch vụ có được giao hoặc được thực hiện hay không.
 • Được miễn trách trong trường hợp khiếu nại, yêu cầu tra soát của Thành viên không được ngân hàng thanh toán/các tổ chức thẻ trong và ngoài nước giải quyết theo quy định của các tổ chức này, trừ trường hợp do lỗi của VPBank Timo.
 • Thay đổi các hạn mức sử dụng Thẻ phù hợp với chính sách của VPBank Timo trong từng thời kỳ.
 • Các quyền khác theo Bản Điều khoản và Điều kiện này và quy định của pháp luật.
 1. Nghĩa vụ của VPBank Timo
 • Tôn trọng quyền và lợi ích của Thành viên theo Bản Điều khoản và Điều kiện này.
 • Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh thanh toán sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh thanh toán.
 • Bảo mật các thông tin về Thẻ của Thành viên, không được phép thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Thành viên cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của Thành viên trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu và/hoặc đã được quy định cụ thể tại Bản Điều khoản và Điều kiện này.
 • Bồi thường các thiệt hại thực tế phát sinh do việc VPBank Timo vi phạm các quy định về cung cấp dịch vụ thẻ ghi nợ theo thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các loại phí

 1. Trong quá trình sử dụng Thẻ, Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán cho VPBank Timo các loại phí theo quy định của VPBank Timo phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các loại phí sau
 1. Các loại phí liên quan đến mở và sử dụng, quản lý Tài khoản/Thẻ theo quy định của VPBank Timo từng thời kỳ.
 2. Phí phát hành Thẻ: Là khoản phí Chủ thẻ phải thanh toán khi đăng ký phát hành Thẻ, bao gồm: Phí phát hành lần đầu, phí phát hành lại Thẻ.
 3. Phí cấp sao kê giao dịch: Là khoản phí Chủ thẻ phải thanh toán khi yêu cầu VPBank Timo cấp sao kê đối với (các) giao dịch.
 4. Phí tra soát: Là khoản phí mà Chủ thẻ phải thanh toán khi có yêu cầu tra soát không đúng hoặc không chính xác về các Giao dịch thẻ đã thực hiện.
 5. Phí thay đổi trạng thái thẻ: Là khoản phí mà Chủ thẻ phải thanh toán khi yêu cầu mở/khóa thẻ.
 6. Phí dịch vụ hoặc phí hành chính đối với bất cứ yêu cầu nào, dịch vụ hoặc tiện ích nào do VPBank Timo cung cấp hoặc thực hiện theo yêu cầu của Chủ thẻ liên quan đến Tài khoản thẻ của Chủ thẻ.
 7. Các loại phí khác phù hợp với quy định của pháp luật và được nêu cụ thể tại Biểu phí dịch vụ thẻ của VPBank Timo.
 1. Biểu phí dịch vụ thẻ sẽ được VPBank Timo quy định và công bố công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch của VPBank Timo tại từng thời kỳ.
 2. Trong trường hợp Biểu phí dịch vụ thẻ có sự thay đổi, VPBank Timo sẽ thông báo đến chủ thẻ theo một trong các phương thức quy định tại Điều 1, Phần III của Bản Điều khoản và Điều kiện này. Các thay đổi về phí có hiệu lực áp dụng với Chủ thẻ sau 07 ngày kể từ ngày VPBank Timo thông báo và Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ theo Biểu phí mới cho VPBank Timo.

Điều 4. Thu giữ, đổi, phát hành lại Thẻ và từ chối chấp nhận Thẻ

 1. Thẻ bị VPBank Timo thu giữ trong các trường hợp sau:
 1. Thẻ giả.
 2. Thẻ sử dụng trái phép.
 3. Phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật.
 1. Chủ thẻ có quyền yêu cầu VPBank Timo đổi, phát hành lại Thẻ và phải trả phí đổi, phát hành lại Thẻ theo quy định của VPBank Timo.
 2. Các chi phí liên quan đến đổi, phát hành lại Thẻ do Chủ thẻ thanh toán. VPBank Timo có quyền ghi nợ tài khoản thẻ của Chủ thẻ đối với các khoản phí liên quan theo quy định của VPBank Timo.
 3. Từ chối chấp nhận Thẻ: Thẻ sẽ bị từ chối thanh toán khi:
 • Thẻ bị liệt kê trong danh sách Thẻ đen.
 • Thẻ giả hoặc có liên quan đến giao dịch giả mạo.
 • Số dư tài khoản thanh toán của Chủ thẻ chính không đủ chi trả khoản thanh toán.
 • Thẻ đã được Chủ thẻ thông báo bị mất và VPBank Timo đã xác nhận việc nhận được thông báo này.
 • Chủ thẻ vi phạm quy định tại Bản Điều khoản và Điều kiện này và các quy định của VPBank Timo về việc sử dụng thẻ được VPBank Timo công bố công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch của VPBank Timo từng thời kỳ.
 • Thẻ có liên quan đến giao dịch bị áp dụng các lệnh cấm vận trừng phạt.
 • Chủ thẻ không thanh toán đầy đủ các khoản phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác theo biểu phí và/hoặc quy định được công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch của VPBank Timo.
 • Chủ thẻ vi phạm quy định thanh toán thẻ của Tổ chức thanh toán thẻ và của Nhà nước Việt Nam.
 • Thẻ chưa đăng ký hoặc chưa được cấp phép dịch vụ liên quan.
 • Các trường hợp khác theo quy định của VPBank Timo được công bố công khai trên website và/hoặc tại các điểm giao dịch của VPBank Timo và của pháp luật.

Điều 5. Chấm dứt sử dụng Thẻ

 1. VPBank Timo có quyền tạm ngưng hoặc đóng, hủy hiệu lực và thu hồi thẻ của Chủ thẻ trong các trường hợp sau:
 • Chủ thẻ vi phạm các quy định tại Bản Điều khoản và Điều kiện này và/hoặc các quy định của VPBank Timo/của pháp luật có liên quan đến phát hành và sử dụng thẻ của VPBank Timo. Trong trường hợp này, VPBank Timo được miễn trách đối với bất kỳ sự phương hại nào tới danh dự, uy tín của Chủ thẻ trong việc yêu cầu thu hồi lại thẻ.
 • Các trường hợp liên quan đến giả mạo và quản lý rủi ro.
 • Có quyền thu hồi Thẻ bằng cách thông báo trước về việc thu hồi này cho Chủ thẻ. VPBank Timo sẽ thông báo cho Thành viên thông qua hình thức mà VPBank Timo cho là phù hợp (như gửi tin nhắn qua điện thoại, email, văn bản, thông qua website, tại các điểm giao dịch và các phương tiện truyền thông).
 • Chấm dứt sử dụng Thẻ trong trường hợp không phát sinh giao dịch thẻ nào trong khoảng thời gian liên tục từ 12 tháng trở lên và xử lý số dư trên tài khoản thanh toán liên kết với thẻ ghi nợ của Chủ thẻ theo quy định của của Bản Điều khoản và Điều kiện này và quy định của pháp luật.
 • Thành viên không duy trì đủ số dư tối thiểu trên tài khoản thẻ theo quy định được VPBank Timo công bố công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch của VPBank Timo tại từng thời điểm.
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Các trường hợp khác theo Bản Điều khoản và Điều kiện này và theo quy định được VPBank Timo phù hợp với quy định pháp luật và được công bố công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch của VPBank Timo từng thời kỳ.
 1. Chấm dứt theo yêu cầu của Chủ thẻ

Thành viên có thể yêu cầu chấm dứt việc sử dụng Thẻ với điều kiện đáp ứng đầy đủ các quy định tại Bản Điều khoản và Điều kiện này và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với VPBank Timo theo quy định pháp luật. Hình thức yêu cầu chấm dứt sử dụng thẻ theo quy định của VPBank tại thời điểm Thành viên có nhu cầu chấm dứt sử dụng thẻ, bao gồm nhưng không giới hạn: bằng văn bản, qua tổng đài chăm sóc khách hàng của VPBank Timo.

 1. Việc chấm dứt sử dụng Thẻ theo yêu cầu của Chủ thẻ chỉ có hiệu lực và được VPBank Timo chấp thuận khi Chủ thẻ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với VPBank Timo như sau
 • Việc chấm dứt sử dụng Thẻ, Tài khoản thẻ/Tài khoản thanh toán chỉ có hiệu lực khi VPBank Timo chấp thuận và thực hiện khóa thẻ trên hệ thống. Theo đó, khi chấm dứt sử dụng thẻ, Chủ thẻ có nghĩa vụ thanh toán cho VPBank Timo toàn bộ các khoản phí phát sinh (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính liên quan tới việc mở và sử dụng Thẻ.
 • Theo đó, khi chấm dứt sử dụng thẻ, Chủ thẻ có nghĩa vụ thanh toán cho Timo toàn bộ các khoản phí phát sinh (nếu có), các nghĩa vụ tài chính liên quan tới việc mở và sử dụng Thẻ.
 • Chủ thẻ có nghĩa vụ cung cấp cho Timo thông tin tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để Timo tiến hành chuyển phần lãi dự chi còn lại trong tài khoản sau khi thực hiện khoá thẻ thành công trên hệ thống. Timo không có trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường rủi ro trong trường hợp Chủ thẻ không cung cấp hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng không chính xác.