Phần II: Điều Khoản Và Điều Kiện Mở Và Sử Dụng Tài Khoản Thanh Toán

Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên

 1. Quyền của Thành viên
 • Sử dụng số tiền trên Tài khoản của mình để thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ.
 • Lựa chọn sử dụng các phương tiện thanh toán, dịch vụ và tiện ích thanh toán do VPBank Timo cung cấp phù hợp với yêu cầu, khả năng và quy định của pháp luật.
 • Sử dụng tài khoản thanh toán để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu VPBank Timo thực hiện các lệnh thanh toán phát sinh hợp pháp, hợp lệ trong phạm vi số dư có và hạn mức thấu chi (nếu được phép).
 • Yêu cầu VPBank Timo cung cấp thông tin về các giao dịch thanh toán và số dư trên tài khoản thanh toán của mình.
 • Yêu cầu VPBank Timo đóng, tạm khóa hoặc thay đổi cách thức sử dụng tài khoản thanh toán khi cần thiết trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và quy định liên quan.
 • Gửi thông báo cho VPBank Timo về việc phát sinh tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh toán chung (nếu có).
 • Tham gia các chương trình ưu đãi dành cho Thành viên mở tài khoản thanh toán theo quy định của VPBank Timo.
 • Hưởng lãi suất cho số tiền trên Tài khoản Thanh toán theo mức lãi suất do VPBank Timo quy định tùy theo đặc điểm của Tài khoản, số dư Tài khoản và phù hợp với cơ chế quản lý lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.
 • Các quyền khác theo Bản Điều khoản & Điều kiện này và theo quy định của pháp luật.
 1. Nghĩa vụ của Thành viên
 • Theo dõi số dư trên tài khoản thanh toán của mình qua Ứng dụng Timo.
 • Kịp thời thông báo cho VPBank Timo khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình hoặc nghi ngờ tài khoản của mình bị lợi dụng. Các thông báo, khiếu nại, yêu cầu tra soát liên quan đến Tài khoản và giao dịch Tài khoản phải được Thành viên thực hiện trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch. Sau thời hạn này mà Thành viên không thông báo cho VPBank Timo, Thành viên tự chịu mọi trách nhiệm, thiệt hại phát sinh và đồng ý chấp nhận mọi hậu quả có thể xảy ra.
 • Hoàn trả hoặc phối hợp với VPBank Timo hoàn trả các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi Có vào tài khoản thanh toán của mình.
 • Cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin liên quan về mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như các thông tin khác theo yêu cầu của VPBank Timo trong từng thời kỳ. Thông báo kịp thời và gửi cho VPBank Timo các giấy tờ liên quan khi có những thay đổi về thông tin đã đăng ký khi yêu cầu sử dụng Dịch vụ hoặc trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Thành viên phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; cam kết chịu mọi rủi ro bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.
 • Nhận thức đầy đủ và cam kết chịu rủi ro trong trường hợp các giao dịch thanh toán, chuyển tiền của Thành viên bị bất kỳ tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền tại bất kỳ quốc gia nào tịch thu, niêm phong hoặc tạm dừng thực hiện giao dịch (do liên quan đến các yếu tố cấm vận/trừng phạt, tội phạm, khủng bố, tài trợ khủng bố, rửa tiền, đối tượng bị áp dụng lệnh tòa án, cơ quan tại nước ngoài hoặc các lý do khác).
 • Đăng ký chữ ký mẫu sử dụng trên các chứng từ giao dịch với VPBank Timo là chữ ký trên Giấy Đăng ký.
 • Thanh toán cho VPBank Timo các loại phí liên quan đến mở và sử dụng tài khoản, quản lý tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, sử dụng Dịch vụ theo quy định của VPBank Timo tại từng thời điểm điểm phù hợp với quy định pháp luật. Biểu phí sẽ được VPBank Timo công bố công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch của VPBank Timo.
 • Đảm bảo có đủ tiền trên tài khoản để thực hiện các lệnh thanh toán đã lập. Trường hợp có thỏa thuận thấu chi với VPBank Timo thì phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan khi chi trả vượt quá số dư Có trên tài khoản.
 • Duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán theo quy định của VPBank Timo.
 • Chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản do lỗi của mình.
 • Tuân thủ các hướng dẫn của VPBank Timo về việc lập các lệnh thanh toán và sử dụng phương tiện thanh toán, thực hiện giao dịch thanh toán qua tài khoản; sử dụng, luân chuyển, lưu trữ chứng từ giao dịch; đảm bảo các biện pháp an toàn trong thanh toán do VPBank Timo quy định.
 • Không được cho thuê, cho mượn tài khoản, hoặc sử dụng tài khoản của mình để thực hiện các giao dịch thanh toán đối với những khoản tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp.
 • Không được sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 • Tuân thủ các điều khoản và điều kiện tại Bản Điều khoản và Điều kiện này và các quy định khác của pháp luật liên quan đến việc mở và sử dụng Tài khoản thanh toán.
 • Các nghĩa vụ khác theo Bản Điều khoản và Điều kiện này và theo các quy định của pháp luật.
 1. Đề nghị và xác nhận của Thành viên
 1. Thành viên đề nghị VPBank Timo thực hiện mua bán ngoại tệ với Thành viên khi có bất kỳ khoản ngoại tệ nào được chuyển về VPBank Timo và có ghi nhận thông tin tài khoản thụ hưởng là Tài khoản thanh toán VNĐ của Thành viên mở tại VPBank, Thành viên đồng ý bán số ngoại tệ này cho VPBank Timo với nội dung cụ thể như sau:
  • Thông tin Bên mua: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – được hiểu bao gồm bất kỳ Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Đơn vị có chức năng kinh doanh nào của VPBank Timo.
  • Bên bán ngoại tệ: Thành viên
  • Ngày giao dịch, Ngày thanh toán: Là ngày Bên bán có khoản tiền ngoại tệ chuyển về về VPBank Timo.
  • Loại hình giao dịch: Giao dịch giao ngay.
  • Đồng tiền giao dịch: VND/Ngoại tệ
  • Số lượng ngoại tệ: Là số ngoại tệ được chuyển về VPBank như ghi nhận trên mỗi Lệnh chuyển tiền.
  • Tỷ giá: Theo công bố của VPBank Timo tại ngày thanh toán.
  • Tài khoản nhận VNĐ: Tài khoản thanh toán VNĐ của Thành viên mở tại VPBank Timo.
 2. VPBank Timo được coi là đồng ý giao kết thỏa thuận giao dịch ngoại tệ khi thực hiện ghi có VND vào tài khoản thanh toán của Thành viên.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của VPBank Timo

 1. Quyền của VPBank Timo
 • Được miễn trách trong các trường hợp bất khả kháng như trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin bị lỗi hoặc vì bất cứ lý do ngoài khả năng kiểm soát của VPBank Timo gây nên khiến cho Tài khoản của Thành viên không thực hiện được giao dịch, bị lợi dụng do bị mất, bị đánh cắp hoặc các trường hợp khác do lỗi của Thành viên.
 • Được miễn trách đối với: (i) việc sử dụng đúng hoặc sai mục đích của Tài khoản của Thành viên; (ii) Mọi gian lận và hoặc giả mạo gây ra cho VPBank Timo do hành vi vi phạm hoặc lỗi của Thành viên; (iii) Bất kỳ phương hại nào tới uy tín, hình ảnh và danh tiếng của chủ tài khoản có liên quan đến việc VPBank Timo yêu cầu chủ tài khoản chấm dứt/ ngừng sử dụng tài khoản do hành vi vi phạm hoặc lỗi của Thành viên.
 • Không chịu trách nhiệm về việc giao hàng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán qua tài khoản (nếu có).
 • Có quyền từ chối thực hiện các lệnh thanh toán của Thành viên trong trường hợp (i) Thành viên không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán; lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa VPBank Timo và Thành viên; (ii) Thành viên không có đủ số dư trên tài khoản đảm bảo cho việc thực hiện các lệnh thanh toán hoặc vượt hạn mức thấu chi để thực hiện lệnh thanh toán trường hợp đã có thỏa thuận thấu chi với VPBank Timo; (iii) Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; (iv) Tài khoản thanh toán đang bị tạm khóa, bị phong tỏa toàn bộ hoặc tài khoản thanh toán đang bị đóng, tài khoản thanh toán bị tạm khóa hoặc phong tỏa một phần mà phần không bị tạm khóa, phong tỏa không có đủ số dư.
 • Trường hợp VPBank Timo phát hiện Thành viên vi phạm các quy định hiện hành hoặc Bản Điều khoản và Điều kiện này, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, VPBank Timo có quyền không thực hiện các yêu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán của Thành viên, giữ lại tang vật và thông báo ngay với cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.
 • Có quyền sử dụng các thông tin về Thành viên và các khoản tín dụng của Thành viên, bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do Thành viên cung cấp; các hợp đồng, văn bản ký giữa Thành viên và VPBank Timo để cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoặc cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
 • Cung cấp cho các bên có thẩm quyền thông tin về dịch vụ Tài khoản giao dịch phục vụ cho việc tra soát, khiếu nại các giao dịch Tài khoản theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền tạm khóa, đóng tài khoản thanh toán trong các trường hợp: (i) Thành viên có yêu cầu và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán; (ii) Thành viên bị chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự; (iii) VPBank Timo nghi ngờ có sự nhầm lẫn, sai sót trong việc thực hiện các giao dịch liên quan đến Tài khoản; (iv) khi có tranh chấp liên quan đến Tài khoản; (v) Thành viên vi phạm quy định liên quan đến chính sách duy trì, quản lý Tài khoản của VPBank Timo; (vi) Thành viên vi phạm các quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Bản Điều khoản và Điều khoản này; (vii) Để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán, các khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính khác của Thành viên với VPBank; (viii) các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và được công bố công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch của VPBank Timo.
 • Có quyền phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán trong các trường hợp: (i) có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, (ii) VPBank Timo phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào Tài khoản của Thành viên hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền; (iii) VPBank Timo phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến Tài Khoản; (iv) các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 • Được chủ động trích (ghi Nợ) tài khoản của Thành viên trong các trường hợp sau: (i) Thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, các khoản lãi và các chi phí khác phát sinh trong quá trình quản lý tài khoản và cung ứng dịch vụ thanh toán theo thỏa thuận trước với Thành viên phù hợp quy định phát luật; (ii) Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc cưỡng chế thi hành quyết định về xử phạt vi phạm hành chính, quyết định thi hành án, quyết định thu thuế hoặc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán khác theo quy định của pháp luật; (iii) Để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật và thông báo cho Thành viên biết; (iv) Khi phát hiện đã ghi Có nhầm vào tài khoản của Thành viên hoặc theo yêu cầu hủy lệnh chuyển Có của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền phát hiện thấy có sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền; (v) Để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thỏa thuận giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; (vi) Bù trừ các nghĩa vụ của Thành viên tại VPBank Timo và xử lý các trường hợp khác theo thỏa thuận giữa Thành viên và VPBank Timo.
 • Thông báo về các thay đổi đối với Dịch vụ, các chương trình khuyến mại đối với Dịch vụ, cảnh báo các rủi ro khi thực hiện Dịch vụ và các thông báo khác phục vụ cho việc sử dụng Dịch vụ tới Thành viên theo các cách thức mà VPBank Timo cho là phù hợp (gửi tin nhắn qua điện thoại, email, văn bản, thông qua website, tại các điểm giao dịch và các phương tiện truyền thông).
 • Được yêu cầu Thành viên cung cấp thông tin có liên quan khi sử dụng dịch vụ thanh toán theo quy định.
 • Yêu cầu Thành viên bồi thường các thiệt hại thực tế phát sinh do việc Thành viên vi phạm các quy định về sử dụng tài khoản theo thỏa thuận này và theo quy định của VPBank Timo và của pháp luật.
 • Yêu cầu Thành viên thanh toán các khoản phạt vi phạm do Thành viên vi phạm các quy định về sử dụng tài khoản theo Bản Điều khoản và Điều kiện này và của pháp luật.
 • Từ chối yêu cầu tạm khóa, đóng tài khoản thanh toán của Thành viên hoặc chưa phong tỏa tài khoản thanh toán chung theo quy định của pháp luật khi Thành viên chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho VPBank Timo.
 • Quy định về số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán và thông báo công khai, hướng dẫn cụ thể để Thành viên biết.
 • Quy định và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình mở và sử dụng Tài khoản Thanh toán phù hợp các quy định của pháp luật.
 • Các quyền khác theo Bản Điều khoản và Điều kiện này và theo quy định của pháp luật.
 1. Nghĩa vụ của VPBank Timo
 • Tôn trọng quyền và lợi ích của Thành viên theo Bản Điều khoản và Điều kiện này.
 • Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh thanh toán sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh thanh toán.
 • Bảo mật các thông tin về Tài khoản của Thành viên, không chuyển giao thông tin của Thành viên cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của Thành viên, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu và/hoặc đã được quy định cụ thể tại Bản Điều khoản và Điều kiện này.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Xử lý trong trường hợp Tài khoản của Thành viên không phát sinh giao dịch thường xuyên

 1. Căn cứ vào tần suất hoạt động của Tài khoản, trạng thái Tài khoản của Thành viên sẽ được VPBank Timo chia thành: Đang hoạt động, Ngủ quên, Không hoạt động hoặc các trạng thái khác theo quy định của VPBank Timo từng thời kỳ. Điều kiện, hình thức và các vấn đề liên quan đến trạng thái Tài khoản của Thành viên thực hiện theo quy định của VPBank Timo được công bố công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch của VPBank Timo trong từng thời kỳ.
 2. VPBank Timo được quyền thu các loại phí nhằm quản lý, duy trì Tài khoản của Thành viên theo biểu phí và nguyên tắc thu phí do VPBank Timo quy định trong từng thời kỳ. Biểu phí sẽ được VPBank Timo công bố công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch của VPBank Timo từng thời kỳ.
 3. VPBank Timo được quyền chủ động đóng Tài khoản của Thành viên khi Tài khoản của Thành viên không đáp ứng được các điều kiện theo quy định về quản lý trạng thái Tài khoản thanh toán của Thành viên được VPBank Timo quy định và công bố công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch của VPBank Timo trong từng thời kỳ.
 4. VPBank Timo có nghĩa vụ thông báo cho Thành viên khi thực hiện chuyển trạng thái tài khoản, đóng tài khoản của Thành viên theo thỏa thuận tại Điều này. Tùy theo quyết định của VPBank Timo tại thời điểm thông báo, VPBank Timo có thể thông báo cho Thành viên thông qua một hoặc một số hình thức sau: thông báo công khai trên website và/hoặc tại các điểm giao dịch của VPBank Timo và/hoặc thông báo bằng email và/hoặc tin nhắn đến địa chỉ, số điện thoại khách hàng đã đăng ký với VPBank Timo và/hoặc hình thức khác do Thành viên đăng ký và được VPBank Timo chấp nhận trong từng thời kỳ trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.