Điều VIII: Định nghĩa

 1. “Dịch vụ Timo” là những sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho Thành viên bởi Timo, bao gồm nhưng không giới hạn: dịch vụ tài khoản, thanh toán, quản lý tài chính… được thực hiện thông qua thiết bị được kết nối internet, và các dịch vụ không trực tuyến khác được cung cấp cho Thành viên trong từng thời điểm.
 2. “Tài khoản” là bất kỳ tài khoản ngân hàng nào mà Thành viên đã hoặc có thể liên kết với Timo vào bất cứ lúc nào và trong từng thời kỳ.
 3. “Thành viên” nghĩa là người đăng ký Dịch vụ với Timo.
 4. “Đăng ký” là quá trình đăng ký sử dụng Dịch vụ Timo để được phép truy cập vào các tài khoản ngân hàng của Thành viên thông qua Internet với Thông tin bảo mật được xác định và xác nhận bởi Thành viên trong quá trình đăng ký.
 5. “Hợp đồng” là thoả thuận giữa Thành viên và Timo, trong đó cho phép Thành viên sử dụng Dịch vụ Timo, bao gồm Giấy Đăng ký Thành viên kiêm Hợp đồng Mở và Sử dụng Tài khoản/Thẻ Ghi nợ/Ngân hàng Số, bản Thoả thuận Thành viên Timo, bản Thoả thuận Sử dụng Tài khoản Thanh toán, Thẻ Ghi nợ và Dịch vụ Ngân hàng số Timo, các Thoả thuận khác mà Thành viên chấp nhận trong từng thời kỳ khi đăng ký sản phẩm/dịch vụ mới, và Biểu phí Thành viên Timo.
 6. “Thông tin bảo mật” nghĩa là các thông tin được sử dụng để nhận dạng Thành viên khi Thành viên truy cập và sử dụng Timo bao gồm Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã OTP, Quick Code, Mã kích hoạt và bất kỳ Thông tin bảo mật nào khác mà Timo có thể phát hành trong từng thời kỳ.
 7. “Timo Spend Account” là tài khoản thanh toán Timo được mở trên hệ thống VPBank thông qua việc khởi tạo yêu cầu trên ứng dụng Timo, và được phát hành và kết nối với thẻ ghi nợ nội địa Timo.
 8. “Timo Goal Save” là tài khoản tiết kiệm không thời hạn Timo được mở trên hệ thống VPBank thông qua việc khởi tạo yêu cầu trên ứng dụng Timo, trên cơ sở Thành viên đã mở thành công tài khoản Timo Spend Account.
 9. “Timo Term Deposit” là tài khoản tiết kiệm có thời hạn Timo được mở trên hệ thống VPBank thông qua việc khởi tạo yêu cầu trên ứng dụng Timo.
 10. “Tên đăng nhập” là tên được lựa chọn hoặc tạo ra bởi Thành viên bao gồm các ký tự chữ trong khi Đăng ký Dịch vụ Timo. Hệ thống sẽ yêu cầu xác định Thông tin bảo mật của Thành viên trước khi cấp cho Thành viên quyền truy cập Dịch vụ Timo.
 11. “Mật khẩu” nghĩa là một danh sách các ký tự được tạo ra bởi Thành viên khi Đăng ký tài khoản Timo. Hệ thống sẽ yêu cầu xác định Thông tin bảo mật của Thành viên trước khi cấp cho Thành viên quyền truy cập vào tài khoản Timo.
 12. “Mã xác nhận” là chuỗi 4 ký tự số được Timo cấp cho Thành viên, là yêu cầu cần thiết để Đăng ký Dịch vụ Timo.
 13. “OTP” viết tắt của “One Time Password” – Mã xác nhận giao dịch, là một tính năng bảo mật thực hiện để cung cấp một lớp bảo vệ thứ hai cho các giao dịch ngân hàng trực tuyến và điện thoại di động, ngoài việc nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập Timo của Thành viên. Đó là một mã duy nhất có 6 số cần phải được nhập để thực hiện các giao dịch trực tuyến cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo liên kết giữa các tài khoản, đăng ký giao dịch với bên thứ ba, thay đổi hạn mức giao dịch trong ngày, thay đổi thông tin thành viên liên quan đến dữ liệu cá nhân của Thành viên.
 14. “Quick Code” là chuỗi 4 ký tự số do Thành viên tự cài đặt, là yêu cầu cần thiết để đăng nhập nhanh vào tài khoản Timo và thực hiện một số giao dịch cụ thể theo quy định của Timo.
 15. “Website” là trang web chính thức của Dịch vụ Timo có thể truy cập tại www.getplus.vn.
 16. “Ứng dụng” là (những) chương trình phần mềm dùng trên web hoặc thiết bị di động cung cấp bởi Timo tới Thành viên nhằm sử dụng Dịch vụ Timo.
 17. “Tất toán tài khoản” là việc đóng tài khoản tiết kiệm và chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản Spend Account của Thành viên.
 18. “Ngày đến hạn thanh toán” là ngày cuối cùng của kỳ hạn gửi tiền. Nếu ngày đến hạn thanh toán không tồn tại thì sẽ áp dụng vào ngày cuối cùng của tháng đến hạn đó.
 19. “Bất khả kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không dự đoán trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng tất cả những biện pháp cần thiết và sử dụng tất cả khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn hoả hoạn, động đất, lở đất, lũ lụt, dịch bệnh, thảm hoạ thiên nhiên, bạo động, rối loạn dân sự, tranh chấp lao động, hành động thù địch, cấm vận, chiến tranh, thiên tai hoặc bất kỳ sự thất bại hay gián đoạn trong liên lạc viễn thông, cung cấp điện, nước, nhiên liệu. .
 20. “FATCA” là Đạo luật tuân thủ thuế đối với các chủ tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ.
 21. “Pháp luật và Quy định” là luật và quy định của Việt Nam.