Điều VII: Điều khoản pháp lý

 1. Sở hữu Trí tuệ: Nội dung website Timo và những ứng dụng di động, bao gồm biểu tượng logo, chữ viết, đồ hoạ, phần mềm, nội dung đa phương tiện, giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX), được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế. Việc sử dụng trái phép nội dung nêu trên của chúng tôi có thể coi là vi phạm quy định pháp luật về bản quyền, thương hiệu và các quy định pháp luật khác. Thành viên không có quyền sử dụng các nội dung này trừ khi được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Những thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo được sử dụng trên website là những nhãn hiệu đã được đăng ký. Trừ khi được chúng tôi cho phép bằng văn bản cho mỗi lần sử dụng, không có bất kỳ ngụ ý nào có thể được coi là chấp thuận của chúng tôi cho phép sử dụng giấy phép và có quyền lợi đối với những nhãn hiệu này.
 2. Tranh chấp:
  • Chịu trách nhiệm vô điều kiện về những giao dịch thực hiện bằng Thông tin bảo mật của Thành viên;
  • Cam kết không khiếu kiện, khiếu nại hoặc yêu cầu Timo chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin Thành viên theo nội dung Thoả thuận này.
  • Chịu trách nhiệm về mọi mất mát hoặc thiệt hại xảy ra trong trường hợp Thông tin bảo mật của Thành viên bị tiết lộ, đánh cắp, lợi dụng, hoặc rò rỉ, ngoại trừ những trường hợp do Timo.
  • Thông báo cho Timo về bất kỳ sai lệch hoặc vi phạm Pháp luật và Quy định nào khi sử dụng Dịch vụ Timo. Timo sẽ không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, tổn thất và chi phí xảy đến với Thành viên hoặc bất kỳ ai với nội dung thanh toán mà Thành viên cung cấp cho Timo nhưng không tuân thủ Pháp luật và Quy định.
  • Timo sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất xảy ra nếu giao dịch không tuân thủ Thoả thuận này, hoặc bất kỳ quy trình nào của Timo; hoặc Thành viên không thể thực hiện giao dịch do hạn mức Timo đặt ra ở từng thời điểm; hoặc các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của Timo, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp bất khả kháng.
 3. Luật điều chỉnh:
  • Thoả thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đạo luật tuân thủ thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA), hướng dẫn của cơ quan chức năng, các hiệp định liên chính phủ hoặc các thỏa thuận hợp tác liên chính phủ có liên quan;
  • Thoả thuận này được lập thành bản tiếng Anh và bản tiếng Việt. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
  • Timo có toàn quyền quyết định thay đổi, chỉnh sửa, thay thế và/hoặc bổ sung Thoả thuận này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách cập nhật thông tin đăng trên website. Thành viên được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi nếu Thành viên tiếp tục sử dụng Dịch vụ Timo sau thời điểm có hiệu lực của sửa đổi. Theo đây Thành viên cho phép Timo thực hiện những sửa đổi này.
  • Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào trong văn bản này bị tuyên bố là không hợp pháp, không có hiệu lực hay không thể cưỡng chế thi hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì những điều khoản hay điều kiện đó sẽ không làm vô hiệu Thoả thuận khác trong văn bản này.
 4. Giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào mà các bên không giải quyết được bằng thương lượng trên tinh thần hòa giải, thì tranh chấp đó sẽ được đưa ra toà án của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để giải quyết theo luật pháp.