Điều VI: Chấm dứt sử dụng Dịch vụ Timo

 1. Quyền chấm dứt dịch vụ của Thành viên: Thành viên có quyền chấm dứt Hợp đồng với Timo và yêu cầu đóng tài khoản bằng cách liên hệ Timo Care hoặc đến Timo Hangout (chi tiết đăng trên website của Timo). Sau khi đảm bảo số dư tài khoản bằng 0 (không) và Thành viên đã đóng tài khoản, Thành viên đồng ý sẽ cung cấp cho Timo thông tin tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để Timo tiến hành chuyển phần lãi dự chi còn lại trong tài khoản.
 2. Quyền chấm dứt dịch vụ của Timo: Timo có quyền tạm dừng/chấm dứt truy cập của Thành viên vào một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ Timo tới Thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau đây:
  • Thành viên vi phạm các điều khoản của Hợp đồng; hoặc Điều khoản và Điều kiện này; hoặc Pháp luật và Quy định;
  • Hạn chế hoặc ngăn cấm sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ Timo do luật hay quy định của đất nước mà Thành viên truy cập Sản phẩm và Dịch vụ Timo;
  • Các trường hợp nghi ngờ giả mạo, gian lận trong sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ Timo;
  • Có căn cứ nghi ngờ về hoạt động rửa tiền; hoặc
  • Những sự cố hoặc sai sót vượt quá phạm vi kiểm soát của Timo, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp bất khả kháng.
 3. Giao dịch chờ xử lý: Trong trường hợp Thành viên chấm dứt sử dụng Dịch vụ Timo, các giao dịch đã được chỉ thị trước thời điểm chấm dứt này vẫn tiếp tục có giá trị và Thành viên vẫn bị ràng buộc bởi Thoả thuận này trong chừng mực liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Thành viên trong thời gian sử dụng Dịch vụ Timo.