Điều Khoản chi tiết chương trình

Điều 1. Mục đích, đối tượng và phạm vi áp dụng:

a)        Mục đích: Thể lệ này nhằm quy định cụ thể về Chương trình trả góp bằng Thẻ tín dụng Timo Life và các vấn đề liên quan khi Khách hàng tham gia Chương trình trả góp bằng Thẻ tín dụng Timo Life.

b)       Đối tượng áp dụng: Thể lệ này áp dụng đối với các cá nhân là Chủ thẻ tín dụng Timo Life.

c)        Phạm vi áp dụng: Thể lệ này áp dụng trên toàn hệ thống Kênh bán Timo.

 

Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

a)      Thẻ tín dụng: là Thẻ tín dụng Timo Life do Kênh bán Timo phát hành cho Khách hàng cá nhân;

b)        VPBank: là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;

c)        Kênh bán Timo/Timo: là kênh Dịch vụ Ngân hàng số của VPBank cho phép Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng điện tử trên Ứng dụng Timo sau khi đã được định danh, mở tài khoản thanh toán và phát hành thẻ ghi nợ theo đúng quy định.

Các sản phẩm, dịch vụ được Kênh bán Timo cung cấp đến Khách hàng là các sản phẩm, dịch vụ được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa VPBank và Công ty TNHH Global Online Financial Solutions (“GOFS”) và/hoặc các tổ chức khác do GOFS chỉ định. Các Sản phẩm, dịch vụ này được Kênh bán Timo cung cấp thông qua thiết bị điện tử được kết nối Internet và các dịch vụ không trực tuyến khác được cung cấp cho Thành viên trong từng thời điểm;

d)        Khách hàng/Chủ thẻ: là Chủ thẻ tín dụng Kênh bán Timo;

e)        Chương trình: Chương trình trả góp cho giao dịch bằng Thẻ tín dụng tại Kênh bán Timo;

f)         Ứng dụng Timo/Timo: là chương trình phần mềm cho phép người dùng thực hiện các giao dịch tài chính do Kênh bán Timo cung cấp trên thiết bị điện thoại thông minh hoặc trình duyệt internet.

 

Điều 3. Giới thiệu Chương trình trả góp Thẻ tín dụng Timo Life

a)      Khách hàng khi tham gia Chương trình có thể đăng ký giao dịch mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ bằng Thẻ (đáp ứng các điều kiện của Chương trình) thành khoản vay trả góp.

b)      Khoản vay trả góp được chia nhỏ và bằng nhau theo số tháng Khách hàng đăng ký trả góp.

c)      Số tiền chia nhỏ hàng tháng (số tiền trả góp) được ghi nhận vào sao kê Thẻ tín dụng và là một phần của giá trị thanh toán tối thiểu mà Khách hàng phải thanh toán cho kỳ sao kê sau đó. Phần dư nợ trả góp còn lại sẽ được thể hiện trong các kỳ sao kê tiếp theo cho đến khi Khoản trả góp được Khách hàng thanh toán hết.

d)      Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán dư nợ Thẻ tín dụng bao gồm dư nợ trả góp theo quy định hiện hành về thanh toán dư nợ Thẻ tín dụng của VPBank và Kênh bán Timo. 

 

Điều 4. Điều kiện tham gia Chương trình:

a)      Để tham gia Chương trình trả góp cho giao dịch bằng Thẻ tín dụng, Chủ thẻ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

     Giao dịch chi tiêu bằng Thẻ tín dụng (mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ) tại cửa hàng hoặc trực tuyến/giao dịch rút tiền mặt có giá trị từ 3.000.000 VND trở lên trên mỗi giao dịch. Giao dịch rút tiền mặt được đăng ký trả góp không bao gồm phí rút tiền mặt của giao dịch đó. Phí rút tiền mặt được áp dụng khi Chủ thẻ thực hiện giao dịch rút tiền mặt và khoản phí này được ghi nhận trong Sao kê của tháng thực hiện giao dịch rút tiền mặt, không được tính vào dư nợ của khoản trả góp.

     Giao dịch đăng ký trả góp phải là giao dịch đã hạch toán thành công vào hệ thống của Kênh bán Timo và chưa được lập sao kê.

     Tài khoản Thẻ tín dụng không ở trong tình trạng chậm thanh toán trị giá thanh toán tối thiểu theo quy định của Kênh bán Timo trong từng thời kỳ tại thời điểm Chủ thẻ đăng ký tham gia Chương trình.

     Thẻ tín dụng Kênh bán Timo của Chủ thẻ đang trong trạng thái hoạt động (trạng thái thẻ là “Card OK” hoặc các trạng thái hoạt động tương tự trên hệ thống của Kênh bán Timo).

     Chủ thẻ có thể tham gia nhiều giao dịch trả góp cùng lúc.

     Khoản trả góp sẽ được trừ vào hạn mức tín dụng khả dụng của Thẻ và tổng giá trị tất cả các giao dịch tiếp theo của Thẻ sẽ không được lớn hơn hạn mức khả dụng còn lại trong từng thời điểm. Với Hạn mức tín dụng khả dụng còn lại, nếu Chủ thẻ có nhu cầu đăng ký (các) khoản trả góp tiếp theo thì hạn mức khả dụng còn lại phải lớn hơn hoặc bằng giá trị của (các) giao dịch đăng ký trả góp và các khoản lãi của khoản trả góp mà Chủ thẻ phải thanh toán theo quy định của Kênh bán Timo từng thời kỳ tại thời điểm Chủ thẻ đăng ký tham gia Chương trình.

     Thời hạn hiệu lực còn lại của hạn mức tín dụng Thẻ phải lớn hơn hoặc bằng thời hạn đăng ký trả góp.

     Các điều kiện khác theo quy định của Kênh bán Timo từng thời kỳ.

 

b)      Kênh bán Timo có quyền từ chối đề nghị tham gia Chương trình trả góp cho giao dịch bằng Thẻ tín dụng khi Chủ thẻ không đáp ứng các điều kiện nêu tại Điểm a) Khoản này và có quyền chấm dứt việc cung cấp Chương trình trả góp cho giao dịch bằng Thẻ tín dụng cho Chủ thẻ khi Chủ thẻ không còn đáp ứng các điều kiện của Chương trình nêu trên.

 

Điều 5. Nội dung chương trình:

a)         Kỳ hạn trả góp: Đối với mỗi giao dịch tham gia Chương trình, Chủ thẻ được lựa chọn đăng ký các kỳ hạn trả góp tương ứng 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, với điều kiện thời hạn này không được vượt quá thời hạn còn lại của Hạn mức tín dụng Thẻ và số tiền gốc cần trả mỗi tháng đảm bảo ít nhất 250.000 VND/ tháng. Trong kỳ hạn trả góp, Chủ thẻ không được tất toán Thẻ trừ khi giao dịch trả góp được tất toán toàn bộ hoặc thuộc trường hợp theo quy định của pháp luật Chủ thẻ phải tất toán Thẻ hoặc được Kênh bán Timo đồng ý tất toán Thẻ.

 

b)         Phương thức cấp tín dụng: Cấp tín dụng trả góp, theo đó Kênh bán Timo và Chủ thẻ xác định và thoả thuận rằng số lãi vốn phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra theo điểm b) Điều 3 của Thể lệ này để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cấp tín dụng.

 

c)          Lãi trả góp, số tiền trả góp hàng tháng, Phí trả nợ trước hạn khoản trả góp và các khoản phí khác:

 – Lãi suất trả góp cho giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ: 1%/tháng. Mức lãi này không áp dụng tại các đối tác liên kết của Kênh bán Timo trong chương trình trả góp)

 – Lãi suất trả góp cho giao dịch rút tiền mặt: 1.69%/tháng

 – Số tiền trả góp hàng tháng được xác định như sau: Số tiền trả góp hàng tháng = (Số tiền đăng ký trả góp + (Lãi suất trả góp x Kỳ hạn trả góp x Số tiền đăng ký trả góp))/ kỳ hạn trả góp.

 – Phí trả nợ trước hạn khoản trả góp: Theo quy định của Kênh bán Timo từng thời kỳ.

 – Các khoản phí khác: Theo quy định của Kênh bán Timo từng thời kỳ (nếu có).

 Mức lãi suất trả góp, phí trả nợ trước hạn khoản trả góp và các khoản phí khác (nếu có) nêu trên có thể được điều chỉnh theo quy định của Kênh bán Timo trong từng thời kỳ.

 

d)         Thanh toán khoản trả góp hàng tháng:

 – Thời điểm thanh toán: Số tiền trả góp hàng tháng được ghi nhận trên Sao kê cùng với các giao dịch chi tiêu thông thường trong Kỳ sao kê. Số tiền trả góp là một phần của Trị giá thanh toán tối thiểu mà Chủ thẻ phải thanh toán cho Kỳ sao kê đó. Thời điểm thanh toán khoản trả góp là thời điểm thanh toán Trị giá thanh toán tối thiểu theo quy định tại Sao kê thẻ tín dụng.

 – Thứ tự thu nợ: Khi Chủ thẻ thanh toán Trị giá thanh toán tối thiểu, hệ thống Kênh bán Timo sẽ thu nợ theo thứ tự sau: khoản trả góp cho giao dịch rút tiền mặt, khoản trả góp cho giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, khoản chi tiêu cho giao dịch rút tiền mặt, khoản chi tiêu cho giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ thông thường.

 – Trường hợp Chủ thẻ không thanh toán hết số tiền trả góp hàng tháng:

 Trường hợp đến ngày thanh toán cuối cùng của kỳ sao kê đó, Chủ thẻ không thanh toán hoặc không thanh toán hết số tiền trả góp hàng tháng, phầnphải trả/khoản phải trả còn lại của số tiền trả góp Kỳ sao kê đó sẽ bị chuyển quá hạn và tính quá hạn trong kỳ sao kê tiếp theo và phải chịu mức lãi, phí như sau:

 Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trả góp trong hạn tại thời điểm chuyển quá hạn áp dụng đối với khoản nợ gốc trả góp quá hạn

Phí chậm trả được tính theo công thức: Số tiền lãi trả góp chậm trả nhân (x) số ngày chậm trả lãi nhân (x) 150% lãi suất trả góp trong hạn tại thời điểm chuyển quá hạn chia (:) 30.

 Số tiền nợ gốc, nợ lãi trả góp và các khoản lãi quá hạn, phí chậm trả sẽ được thể hiện trong các Kỳ sao kê tiếp theo cho đến khi được Chủ thẻ thanh toán hết.

 Số tiền trả góp các tháng tiếp theo vẫn tiếp tục thanh toán theo lịch trả góp đã đăng ký.

 

e)        Trường hợp Chủ thẻ tất toán trước hạn khoản tiền trả góp:

     Chủ thẻ chính Thẻ tín dụng tiến hành tất toán khoản trả góp đồng thời cung cấp các thông tin xác minh Chủ thẻ theo quy định của Kênh bán Timo trong từng thời kỳ và thông tin liên quan đến giao dịch trả góp cần tất toán với chi tiết như sau:

 Số tiền đăng ký trả góp ban đầu; Số tiền trả góp còn lại; Kỳ hạn trả góp còn lại. Mã số giao dịch/mã số chuẩn chi (nếu có) áp dụng trong trường hợp Chủ thẻ đăng ký trả góp cho giao dịch rút tiền mặt.

     Chủ thẻ có thể trả nợ trước hạn toàn bộ các phần còn lại của khoản trả góp nhưng không được trả nợ trước hạn một phần. Chủ thẻ sẽ trả toàn bộ khoản dư nợ và lãi trả góp đã lên Sao kê nhưng chưa trả hết (nếu có) và khoản dư nợ còn lại và lãi (nếu có) trên khoản dư nợ còn lại cùng với phí trả nợ trước hạn.

 

f)         Chấm dứt áp dụng Chương trình

     Kênh bán Timo có quyền hủy bỏ hoặc chấm dứt việc cung cấp Chương trình bằng việc thông báo đến Chủ thẻ và yêu cầu Chủ thẻ thanh toán ngay toàn bộ số dư còn lại của Khoản trả góp khi xảy ra một trong các trường hợp sau: Chủ thẻ vi phạm nghĩa vụ thanh toán khoản trả góp hoặc vi phạm nghĩa vụ theo Hợp Đồng; Chủ thẻ không đáp ứng các điều kiện như quy định tại Điểm a) Khoản 1 Điều này; Thẻ tín dụng của Chủ thẻ bị đóng, khóa, tạm khóa, hủy hiệu lực… hoặc trong các trường hợp khác nếu Kênh bán Timo thấy cần thiết.

     Khi chấm dứt việc cung cấp Chương trình cho Chủ thẻ, toàn bộ số dư còn lại của Khoản trả góp (bao gồm lãi phát sinh và phí (nếu có) của các kỳ còn lại) sẽ ngay lập tức trở thành số tiền đến hạn thanh toán và sẽ được ghi nợ tự động vào tài khoản Thẻ tín dụng của Chủ thẻ. Việc thanh toán khoản nợ Thẻ tín dụng này được thực hiện theo quy định của Kênh bán Timo. Tùy từng trường hợp, Chủ thẻ có thể phải thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan tới việc chấm dứt Chương trình theo quyết định của Kênh bán Timo.

 

Điều 6. Phương thức đăng ký Chương trình trả góp:

Trường hợp đăng ký trả góp cho giao dịch chi tiêu bằng Thẻ tín dụng:

 a)        Chủ thẻ có thể đăng ký trả góp cho các giao dịch được thực hiện thành công bằng Thẻ chính và/hoặc Thẻ phụ tại các Đơn vị chấp nhận thẻ.

 b)        Sau khi giao dịch thực hiện thành công, Chủ thẻ chính thực hiện đăng ký tham gia Chương trình trả góp với Kênh bán Timo bằng phương thức sau:

     Chủ thẻ chính Thẻ tín dụng tiến hành chuyển đổi trên Ứng dụng Timo và lựa chọn kỳ hạn trả góp 

     Sau khi Chủ thẻ đăng ký thành công qua Ứng dụng, Kênh bán Timo sẽ gửi thông báo trên Ứng dụng cho Chủ thẻ xác nhận Chủ thẻ đã đăng ký thành công và/hoặc một email trong đó nêu rõ điều khoản điều kiện của Chương trình.

 c)         Trường hợp Chủ thẻ thực hiện giao dịch và đăng ký trả góp tại (các) Đơn vị chấp nhận thẻ là đối tác Chương trình trả góp của Kênh bán Timo, nếu đối tác có yêu cầu, Chủ thẻ thực hiện thêm thủ tục đăng ký tham gia trả góp tại điểm mua sắm hoặc website mua sắm online của đối tác theo quy định của đối tác.

 Trường hợp đăng ký trả góp cho giao dịch rút tiền mặt bằng Thẻ tín dụng:

 a)         Chủ thẻ có thể đăng ký trả góp cho các giao dịch rút tiền mặt được thực hiện thành công bằng Thẻ tín dụng.

 b)         Sau khi thực hiện thành công giao dịch rút tiền mặt, Khách hàng thực hiện đăng ký tham gia Chương trình trả góp với Kênh bán Timo bằng phương thức sau

     Chủ thẻ chính Thẻ tín dụng tiến hành chuyển đổi trên Ứng dụng Timo và lựa chọn kỳ hạn trả góp 

     Sau khi Chủ thẻ đăng ký thành công qua Ứng dụng, Kênh bán Timo sẽ gửi thông báo trên Ứng dụng cho Chủ thẻ một xác nhận Chủ thẻ đã đăng ký thành công và/hoặc một email trong đó nêu rõ điều khoản điều kiện của Chương trình.

 

Điều 7. Các quy định khác của Chương trình

a)          Kênh bán Timo được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra Chương trình làm cho các giao dịch của Chủ thẻ bị sai lệch mà từ đó việc đăng ký trả góp của Chủ thẻ không được thực hiện.

 b)         Khi có sự thay đổi liên quan đến Chương trình, Kênh bán Timo sẽ thông báo cho Chủ thẻ theo phương thức quy định tại Điều kiện giao dịch chung này.

 c)          Tùy theo quyết định của Kênh bán Timo, Kênh bán Timo có quyền từ chối đề nghị tham gia Chương trình của Chủ thẻ.