Điều I: Quy định chung

  1. Hiệu lực: Thoả thuận này được coi là hợp lệ khi Thành viên đăng ký sử dụng Dịch vụ Timo và hết hiệu lực khi Thành viên chấm dứt sử dụng Dịch vụ Timo.
  2. Từ chối: Timo có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối đăng ký của Thành viên theo đúng Thoả thuận này cũng như Pháp luật và Quy định.
  3. Tài khoản và Giao dịch: Bằng việc hoàn tất quá trình Đăng ký, Thành viên có thể thực hiện các giao dịch tài khoản, thanh toán, tiền gửi thông qua các tài khoản: Timo Spend, Timo Goal Save, và Timo Term Deposit. Thành viên sẽ được phát hành ngay một thẻ Ghi nợ Timo có thời hạn sử dụng là thời hạn hiệu lực của Hợp đồng với Timo.
  4. Sản phẩm và Dịch vụ: Khi truy cập vào Timo trong tương lai, Thành viên sẽ được quyền mở thêm những tài khoản mới và sử dụng những sản phẩm và dịch vụ khác mà Timo cung cấp trong từng thời kỳ thông qua việc đăng ký số với Thông tin bảo mật. Thành viên đồng ý rằng việc đăng ký thêm sản phẩm/dịch vụ được gửi đến cho Timo với Thông tin bảo mật của Thành viên đồng nghĩa với việc Thành viên đồng ý với Thoả thuận của sản phẩm/dịch vụ, có giá trị pháp lý tương đương đăng ký với chữ ký tay của Thành viên và tạo thành hợp đồng ràng buộc giữa Thành viên và Timo, trong trường hợp Timo chấp nhận đăng ký đó.
  5. Bảo mật: Thành viên có thể nhận mã OTP khi thực hiện một số giao dịch Timo bằng tin nhắn Push Notification trong ứng dụng hoặc tin nhắn SMS đến số điện thoại di động hoặc tin nhắn đến thư điện tử của Thành viên đã được đăng ký trước với Timo. Thời gian Timo gửi Mã OTP phụ thuộc vào dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ mạng internet hoặc mạng di động mà Thành viên sử dụng. Nếu Thành viên gửi yêu cầu Mã OTP nhiều hơn một lần, Mã OTP yêu cầu trước đó sẽ không còn hợp lệ và Mã OTP yêu cầu mới nhất sẽ là Mã OTP hợp lệ để được sử dụng trên Timo.
  6. Chuyển nhượng: Việc truy cập và sử dụng các Dịch vụ Timo không được phép chuyển nhượng hay cùng sử dụng với những người khác.