Điều 9. Trao đổi thông tin, cung cấp thông tin và Các điều khoản sửa đổi bổ sung

1.         KH đồng ý đăng ký nhận thông tin, sản phẩm, dịch vụ, chương trình, ưu đãi… của VPBank và/hoặc đối tác của VPBank. Kênh bán Timo sẽ thông báo cho KH các vấn đề liên quan tới Dịch vụ, các sửa đổi, bổ sung, các điều chỉnh về chính sách của VPBank đối với Dịch vụ cũng như các chương trình, ưu đãi… của VPBank và/hoặc các đối tác của VPBank bằng một, một số trong các phương thức liên hệ do Kênh bán Timo triển khai từng thời kỳ với số lượng và thời gian không hạn chế, bao gồm phương thức gửi văn bản thông báo tới địa chỉ của KH, gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của KH, gửi email tới KH, gửi thông báo trên Ứng dụng Timo, thông báo trên website chính thức của Kênh bán Timo.

2.         Các Bên thống nhất đồng ý rằng địa chỉ, số điện thoại và email của KH như nêu tại Khoản 1 nêu trên là địa chỉ, số điện thoại và email mà KH đăng ký trong Giấy Đăng ký. KH được coi là đã nhận được thông báo của Kênh bán Timo khi Kênh bán Timo đã thông báo bằng các phương thức nêu trên tới địa chỉ, số điện thoại, email của KH. Trường hợp KH có sự thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ thì phải thông báo cho Kênh bán Timo bằng văn bản; nếu không thông báo thì Kênh bán Timo có quyền thông báo theo địa chỉ, số điện thoại và email cũ và mặc nhiên coi như KH đã nhận được thông báo khi Kênh bán Timo thông báo tới địa chỉ, số điện thoại và email này và nội dung các thông báo này có giá trị ràng buộc KH.

3.         Trừ trường hợp Điều kiện giao dịch chung này có quy định khác, Khách hàng được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của Kênh bán Timo nếu KH tiếp tục sử dụng Dịch vụ tại VPBank sau 01 ngày kể từ ngày Kênh bán Timo thông báo. Nếu KH không đồng ý với các nội dung sửa đổi, điều chỉnh của VPBank, KH được quyền chấm dứt sử dụng Dịch vụ trước hạn và không phải thanh toán phí chấm dứt sử dụng Dịch vụ trước hạn cho VPBank.

4.         VPBank được sử dụng các thông tin về KH và các khoản tín dụng, số dư tài khoản, thông tin giao dịch của KH bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do KH cung cấp; các hợp đồng, văn bản ký kết giữa KH và VPBank để cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoặc cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật hoặc cung cấp cho các đối tác liên quan trong việc hợp tác với VPBank để phát triển, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của VPBank.

5.         Mọi thông báo, yêu cầu của KH phải được gửi tới VPBank theo một trong các phương thức sau đây: Bằng văn bản, qua Tổng đài Timo Care hoặc Điểm giao dịch gần nhất phục vụ Khách hàng của Kênh bán Timo. Tùy từng giao dịch mà KH yêu cầu, sau khi nhận được thông báo của KH qua các phương thức trên, VPBank có thể yêu cầu KH hoàn thiện các thủ tục liên quan trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.