Điều 9. Quyền Và Nghĩa Vụ Của VPBank

Quyền của VPBank:

 1. Được quyền từ chối việc nhận và chi trả Khoản tiền gửi theo Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung này, nếu Khách hàng không thực hiện đúng quy định tại Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung này, quy định của VPBank từng thời kỳ và/hoặc các thỏa thuận với VPBank;
 2. Được quyền từ chối chi trả Khoản tiền gửi theo Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung nàyđối với trường hợp Thỏa thuận tiền gửiđã bị lợi dụng nhưng không phải do lỗi của VPBank;
 3. Đề nghị Khách hàng cung cấp các thông tin có liên quan trong từng thời kỳ phục vụ cho công tác quản lý Khách hàng;
 4. Có quyền thông báo và yêu cầu Khách hàng phải thực hiện tất toán trước hạn hoặc không tiếp tục kéo dài Thời hạn gửi tiền của Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung này, theo quy định của pháp luật;
 5. Cung cấp thông tin liên quan đến Khoản tiền gửi của Khách hàng và thông tin của Khách hàng cho các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật, quy định của VPBank và/hoặc các thỏa thuận liên Chính phủ có liên quan;
 6. Có quyền sử dụng các thông tin về Khách hàng và các khoản tiền gửi của Khách hàng bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do Khách hàng cung cấp; các hợp đồng, văn bản ký kết giữa Khách hàng và VPBank để cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoặc cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật hoặc cung cấp cho các đối tác liên quan có hợp tác với VPBank để phát triển, cung cấp hoặc liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của VPBank;
 7. Được yêu cầu Khách hàng chuyển tiền hoặc duy trì đủ số dư tiền gửi trên Tài khoản thanh toán để VPBank trích Khoản tiền gửi theo đúng thoả thuận trong Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung này;
 8. Yêu cầu Khách hàng giải quyết tất cả các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến Khoản tiền gửi của Khách hàng;
 9. Được quyền tạm giữ, phong tỏa (tạm dừng mọi giao dịch chủ động từ Khách hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Khoản tiền gửi có kỳ hạn của Khách hàng theo Thỏa thuận tiền gửi; Điều kiện giao dịch chung này), khấu trừ, trích tiền hoặc chấm dứt tạm giữ, phong tỏa Khoản tiền gửi của Khách hàng khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hoặc theo đề nghị/ thỏa thuận khác với Khách hàng;
 10. Được quyền tự động trích tiền từ Tài khoản thanh toán của Khách hàng mở tại VPBank, Khoản tiền gửi theo Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung nàyđể thanh toán các khoản phí, chi phí mà Khách hàng phải thanh toán cho VPBank theo Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung này;
 11. Các quyền khác theo quy định tại Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung này và các văn bản thỏa thuận khác giữa các Bên và quy định của pháp luật liên quan (bao gồm cả các quy định của Pháp luật về Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố);
 12. Được quyền tạm giữ, phong tỏa các Khoản tiền gửi của Khách hàng khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 13. Các quyền khác theo quy định tại Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung này, quy định của pháp luật (bao gồm cả các quy định của Pháp luật về Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận, trừng phạt và tuân thủFATCA) và quy định khác có liên quan của VPBank.

Nghĩa vụ của VPBank:

 1. Thanh toán tiền gốc, lãi tiền gửi đúng hạn và đầy đủ theo thỏa thuận với Khách hàng tại Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chungnày;
 2. Giữ bí mật số dư tiền gửi của Khách hàngtheo quy định của pháp luật và quy định của VPBank;
 3. Đảm bảo an toàn tiền gửi cho Khách hàng;
 4. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa thuận tiền gửi,  quy định của pháp luật (bao gồm cả các quy định của Pháp luật về Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận, trừng phạt và tuân thủ FATCA) và quy định khác có liên quan của VPBank.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply