Điều 9. Phát hành lại, gia hạn Thẻ, từ chối thanh toán Thẻ và thu giữ Thẻ

1.         Phát hành lại, gia hạn Thẻ:

a)         Chủ thẻ có quyền yêu cầu VPBank phát hành lại Thẻ trong trường hợp Thẻ bị mất/bị đánh cắp, Thẻ hết hạn sử dụng Thẻ, thay đổi hạng Thẻ hoặc yêu cầu phát hành Thẻ mới thay thế thẻ cũ, thẻ hỏng…; và/hoặc gia hạn Thẻ khi Thẻ hết thời gian sử dụng Thẻ.

b)         Khi Chủ thẻ đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của VPBank, VPBank sẽ xem xét để phát hành lại, gia hạn Thẻ cho Chủ thẻ. Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán phí, chi phí liên quan đến việc phát hành lại, gia hạn Thẻ theo quy định của VPBank.

2.         Thu giữ Thẻ: Thẻ bị VPBank thu giữ trong các trường hợp sau:

a)         Thẻ giả.

b)         Thẻ sử dụng trái phép.

c)         Phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật.

d)         Thẻ nằm trong danh sách thẻ đen, thẻ hết Thời hạn sử dụng Thẻ

e)         Các trường hợp khác được thu giữ thẻ theo quy định của VPBank từng thời kỳ.

3.         Các chi phí liên quan đến phát hành lại Thẻ do Chủ thẻ thanh toán. VPBank có quyền ghi nợ tài khoản Thẻ của Chủ thẻ đối với các khoản phí liên quan theo quy định của VPBank.

4.         Từ chối thanh toán Thẻ: Thẻ sẽ bị từ chối thanh toán khi:

a)         Thẻ bị liệt kê trong danh sách Thẻ đen.

b)         Thẻ đã hết thời hạn sử dụng.

c)         Thẻ bị khóa.

d)         Thẻ hỏng, xước, cong vênh;

e)         Thẻ giả hoặc có liên quan đến giao dịch giả mạo.

f)          Hạn mức tín dụng của Chủ thẻ chính không đủ chi trả khoản thanh toán.

g)         Thẻ đã được Chủ thẻ thông báo bị mất.

h)         Chủ thẻ sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch, hành vi bị cấm theo quy định pháp luật và quy định của VPBank.

i)          Chủ thẻ vi phạm quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và các quy định của VPBank về việc sử dụng thẻ.

j)          Thẻ có liên quan đến giao dịch bị áp dụng các lệnh cấm vận trừng phạt.

k)         Chủ thẻ không thanh toán đầy đủ các khoản phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác theo biểu phí và/hoặc quy định được công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch của VPBank.

l)          Chủ thẻ vi phạm quy định thanh toán thẻ của Tổ chức thanh toán thẻ và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

m)      Thẻ chưa đăng ký hoặc chưa được cấp phép sử dụng các dịch vụ liên quan mà Chủ thẻ yêu cầu thực hiện.

n)         Thẻ được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch liên quan đến các cá nhân, tổ chức nằm trong danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố do các cơ quan có thẩm quyền ban hành và/hoặc khuyến nghị áp dụng và/hoặc thẻ được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch bị áp dụng các lệnh cấm vận trừng phạt.

o)         Các trường hợp khác theo quy định của VPBank và của pháp luật.

5.         Chủ thẻ đồng ý rằng, tùy theo chính sách của VPBank từng thời kỳ (chính sách bảo mật Thẻ, chính sách phát triển Thẻ, ….), VPBank có thể xem xét yêu cầu Chủ thẻ thay đổi dòng (loại) Thẻ mà Chủ thẻ đang sử dụng sang dòng (loại) Thẻ mới. Trước khi triển khai dòng (loại) Thẻ mới, VPBank sẽ thông báo cho Chủ thẻ về việc thay đổi này bằng một trong các phương thức liên hệ theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này. Trường hợp Chủ thẻ không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ theo yêu cầu của VPBank sẽ được xem là Chủ thẻ vi phạm nghĩa vụ tại Điều kiện giao dịch chung này, khi đó, VPBank có quyền xem xét, áp dụng các hình thức xử lý phù hợp theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply