Điều 8. Thanh toán và trả nợ

1.         Chủ thẻ chịu trách nhiệm thanh toán:

a)          Các giao dịch phát sinh trên Tài khoản Thẻ của Chủ thẻ có yêu cầu hoặc không yêu cầu chữ ký, mã PIN hoặc được xác thực bằng các hình thức khác theo quy định của Tổ chức Thẻ quốc tế, VPBank và quy định pháp luật như quy định chi tiết tại Điều 5 Điều kiện giao dịch chung này. Hàng tháng, VPBank sẽ lập và gửi Chủ thẻ Sao kê qua email Chủ thẻ đã đăng ký trên Giấy Đề nghị, liệt kê tất cả các giao dịch của Chủ thẻ (bao gồm của Chủ thẻ chính và các Chủ thẻ phụ) phát sinh trong Kỳ sao kê theo ngày giao dịch được cập nhật vào hệ thống VPBank, các giao dịch trên Sao kê đã được chuyển đổi sang VND theo tỷ giá của Tổ chức thẻ quốc tế hoặc theo tỷ giá quy đổi của VPBank tại thời điểm giao dịch được cập nhật vào hệ thống của VPBank. Trong trường hợp giao dịch Thẻ của Chủ thẻ thanh toán bằng loại tiền khác VND, VPBank sẽ thu phí xử lý giao dịch Thẻ quốc tế hoặc phí khác theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ.

b)         Chủ thẻ phải thanh toán đầy đủ cho VPBank các khoản nợ gốc, lãi, phí, phạt và các nghĩa vụ tài chính khác được đề cập trong Sao kê mà VPBank gửi về cho Chủ thẻ hàng tháng.

c)          Chủ thẻ có trách nhiệm kiểm tra và thanh toán cho VPBank mức tối thiểu bằng Trị giá thanh toán tối thiểu do VPBank thông báo trong thời hạn được ghi nhận trên Sao kê và/hoặc trong thời hạn như được Kênh bán Timo thông báo thông qua một, một số phương thức thông báo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này (Ngày đến hạn thanh toán).

d)         Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của VPBank mà Chủ thẻ không nhận được Sao kê hàng tháng, Chủ thẻ vẫn có trách nhiệm thanh toán các khoản phải trả trong kỳ, đồng thời thông báo cho Kênh bán Timo để kiểm tra và xác định nguyên nhân.

e)          Chủ thẻ cam kết chấp nhận thanh toán vô điều kiện tất cả các giao dịch được VPBank liệt kê trong Sao kê.

2.         Chủ thẻ phải thông báo cho VPBank bằng văn bản hoặc thông qua tổng đài Timo Care hoặc qua các kênh khác do VPBank phát triển từng thời kỳ các khiếu nại, yêu cầu tra soát của mình liên quan đến các giao dịch Thẻ trong thời hạn quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và quy định của VPBank từng thời kỳ, sau thời hạn này, nếu VPBank không nhận được các khiếu nại, yêu cầu tra soát thì coi như Chủ thẻ đồng ý với tất cả các giao dịch và phí phát sinh thể hiện trên Sao kê. VPBank theo đó sẽ không có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện của Chủ thẻ về các giao dịch Thẻ sau thời gian trên.

3.         Cách thức thanh toán: Chủ thẻ có thể thanh toán các nghĩa vụ phát sinh trên Sao kê bằng một trong các phương thức sau: (i) thanh toán bằng tiền mặt tại Ngân hàng; (ii) đề nghị VPBank tự động trích nợ tài khoản thanh toán; (iii) Chuyển khoản từ tài khoản thanh toán của Chủ thẻ mở tại VPBank hoặc tại ngân hàng khác. Chủ thẻ được phép thanh toán số dư nợ trước hạn.

4.         Khoản thanh toán Sao kê của Chủ thẻ sẽ tuân theo thứ tự ưu tiên thanh toán theo quy định của VPBank.

5.         Trường hợp KH chuyển tiền vào tài khoản Thẻ với số tiền lớn hơn số tiền mà KH phải thanh toán dư nợ theo Sao kê định kỳ, KH đồng ý rằng, số tiền còn lại sau khi đã được VPBank thu nợ sẽ được VPBank quản lý và được sử dụng để thanh toán cho dư nợ phát sinh của các Kỳ sao kê kế tiếp, khoản tiền này sẽ không được hưởng lãi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply