Điều 8. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Khách Hàng

Quyền của Khách hàng

 1. Được bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật;
 2. Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản lãi, gốc theo quy định tại Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung này;
 3. Chỉ được chuyển giao quyền sở hữu đối với Khoản tiền gửi nếu được VPBank chấp thuận. Việc chuyển giao quyền sở hữu đối với Khoản tiền gửi thực hiện theo quy định của VPBank tại thời điểm chuyển giao;
 4. Được cầm cố Khoản tiền gửi để vay vốn tại VPBank hoặc tại các tổ chức tín dụng khác (nếu được VPBank, tổ chức tín dụng đó chấp thuận); được sử dụng Khoản tiền gửi làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của mình và/hoặc nghĩa vụ của Bên thứ ba tại VPBank theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ;
 5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của Khách hàng

 1. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và các vấn đề liên quan khác đến nguồn gốc Khoảntiền gửi tại VPBank;
 2. Thực hiện đúng các thỏa thuận đã cam kết với VPBank và quy định của VPBank từng thời kỳ;
 3. Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời cho VPBank tất cả các thông tin, tài liệu theo yêu cầu hợp lý của VPBank trong từng thời kỳ;
 4. Thông báo trước về yêu cầu rút tiền trước hạn theo quy định tại Thỏa thuận tiền gửi và Điều kiện giao dịch chung này và quy định của VPBank;
 5. Thanh toán các khoản phí (bao gồm cả phí chuyển tiền), chi phí phát sinh (nếu có) phát sinh từ việc thực hiện Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung này theo quy định của VPBank và thỏa thuận của Các Bên tại Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung này;
 6. Đảm bảo các tài khoản gửi tiền, tài khoản nhận chi trả tiền gửi là của chính Khách hàng và có thông tin chính xác như kê khai tại Thỏa thuận tiền gửi;
 7. Không được thực hiện việc thay đổi thông tin về Khoản tiền gửi, Ngày đến hạn sớm hơn Ngày đến hạn quy định tại Thỏa thuận tiền gửi, trừ trường hợp VPBank thông báo và yêu cầu Khách hàng phải thực hiện tất toán trước hạn hoặc không tiếp tục kéo dài Thời hạn gửi tiền theo quy định tại Thỏa thuận tiền gửi; Điều kiện giao dịch chung này;
 8. Chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến Khoản tiền gửi tại VPBank;
 9. Khi có bất kỳ thay đổi nào về thông tin KH, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến KH như: Số Giấy tờ xác minh thông tinKH, địa chỉ thường trú, số điện thoại,… KH có trách nhiệm đến các điểm giao dịch của Kênh bán Timo để đăng ký cập nhật sửa đổi/bổ sung thông tin ngay khi có sự thay đổi;
 10. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung này, Thỏa thuận DV NHĐT, quy định VPBank và theo quy định pháp luật Việt Nam.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply