Điều 7. Xử Lý Đối Với Các Trường Hợp Nhàu Nát, Rách, Mất Thỏa Thuận Tiền Gửi

Các Bên đồng ý rằng, Thỏa thuận tiền gửi được Các Bên xác lập dưới dạng chứng từ điện tử nên không đặt ra vấn đề về nhàu nát, rách, mất Thỏa thuận tiền gửi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply