Điều 6. Chấm dứt sử dụng Thẻ

1.    VPBank có quyền tạm ngưng hoặc đóng, hủy hiệu lực và thu hồi Thẻ của Chủ thẻ trong các trường hợp sau:

a.       Thẻ đã hết hạn sử dụng: trước khi hết thời hạn sử dụng Thẻ 01 tháng, Kênh bán Timo sẽ gửi thông báo cho Chủ thẻ về việc phát hành Thẻ mới. Nếu trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày gửi thông báo mà VPBank không nhận được thông tin phản hồi của Chủ thẻ, VPBank coi như Chủ thẻ không yêu cầu tiếp tục sử dụng Thẻ.

b.      Chủ thẻ vi phạm các quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và/hoặc các quy định của VPBank/của pháp luật có liên quan đến phát hành và sử dụng thẻ của VPBank. Trong trường hợp này, VPBank được miễn trách đối với bất kỳ sự phương hại nào tới danh dự, uy tín của Chủ thẻ trong việc yêu cầu thu hồi lại thẻ.

c.       Các trường hợp liên quan đến giả mạo và quản lý rủi ro.

d.      Chấm dứt sử dụng Thẻ trong trường hợp không phát sinh giao dịch thẻ nào trong khoảng thời gian liên tục từ 12 tháng trở lên và xử lý số dư trên tài khoản thanh toán liên kết với thẻ ghi nợ của Chủ thẻ theo quy định của Điều kiện giao dịch chung này và quy định của pháp luật.

e.       KH không duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản thẻ theo quy định được VPBank công bố công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch phục vụ Khách hàng của Kênh bán Timo từng thời kỳ.

f.        Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

g.      Các trường hợp khác theo Điều kiện giao dịch chung này và theo quy định của VPBank phù hợp với quy định pháp luật và được công bố công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch phục vụ Khách hàng của Kênh bán Timo từng thời kỳ.

2.    Chấm dứt theo yêu cầu của Chủ thẻ

KH có thể yêu cầu chấm dứt việc sử dụng Thẻ với điều kiện đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với VPBank theo quy định pháp luật. Hình thức yêu cầu chấm dứt sử dụng thẻ theo quy định của VPBank tại thời điểm KH có nhu cầu chấm dứt sử dụng thẻ.

3.    Việc chấm dứt sử dụng Thẻ theo yêu cầu của Chủ thẻ chỉ có hiệu lực và được VPBank chấp thuận khi Chủ thẻ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với VPBank như sau:

a.       Việc chấm dứt sử dụng Thẻ, Tài khoản thẻ/Tài khoản thanh toán chỉ có hiệu lực khi VPBank chấp thuận và thực hiện khóa thẻ trên hệ thống. Theo đó, khi chấm dứt sử dụng thẻ, Chủ thẻ có nghĩa vụ thanh toán cho VPBank toàn bộ các khoản phí phát sinh (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính liên quan tới việc mở và sử dụng Thẻ.

b.      Chủ thẻ phải trả lại phôi thẻ cho VPBank và chấm dứt việc sử dụng thẻ để thanh toán các giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ thông qua internet, điện thoại hoặc thư tín. Không kể việc chấm dứt đó, bất kỳ giao dịch nào được thực hiện bằng thẻ hoặc mã PIN (dù là bởi Chủ thẻ hay không) trước khi thẻ được trả lại cho VPBank vẫn sẽ được coi là do Chủ thẻ đã thực hiện giao dịch Thẻ, Chủ thẻ vẫn có trách nhiệm thanh toán đối với các giao dịch phát sinh đó cho VPBank.

c.       Trường hợp Chủ thẻ không nộp lại phôi thẻ, Chủ thẻ sẽ phải thanh toán cho VPBank khoản phí thất lạc thẻ (nếu có) theo quy định được công bố công khai của NH.

d.      Không phụ thuộc vào việc Chủ thẻ yêu cầu chấm dứt việc sử dụng Thẻ, trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chủ thẻ yêu cầu chấm dứt sử dụng thẻ và/ hoặc ngày VPBank thực hiện khóa thẻ, nếu tài khoản thẻ của Chủ thẻ có phát sinh giao dịch thì Chủ thẻ vẫn có trách nhiệm thanh toán đối với các giao dịch phát sinh đối với VPBank. Các giao dịch này là các giao dịch do KH đã thực hiện trước khi yêu cầu VPBank chấm dứt sử dụng thẻ nhưng nghĩa vụ thanh toán phát sinh sau thời điểm chấm dứt sử dụng thẻ.