Điều 5. Xử Lý Trong Trường Hợp Tài Khoản Thanh Toán Bị Phong Tỏa, Đóng, Tạm Khóa Và Các Trường Hợp Thay Đổi Tình Trạng Tài Khoản Thanh Toán Của Khách Hàng

  • Tại thời điểm VPBank thực hiện chi trả gốc, lãi của Số tiền gửi, trường hợp Tài khoản thanh toán của Khách hàng vì lý do nào đó mà bị đóng, bị phong tỏa, bị tạm khóa hoặc thay đổi tình trạng, Các Bên đồng ý xử lý như sau:
  1. Trường hợp Tài khoản thanh toán bị đóng hoặc bị tạm khóa hoặc bị phong tỏa hoặc bị thay đổi trạng thái mà theo quy định của VPBank và/hoặc quy định của pháp luật không được ghi có tiền gốc, lãi của Số tiền gửi vào Tài khoản thanh toán: Toàn bộ số tiền gốc, lãi của Số tiền gửi theo Thỏa thuận tiền gửi sẽ được VPBank quản lý cho đến khi Khách hàng và VPBank đã có văn bản thỏa thuận về việc thay đổi thông tin tài khoản thanh toán để nhận chi trả gốc, lãi của Số tiền gửi.
  2. Trường hợp Tài khoản thanh toán bị phong tỏa hoặc bị tạm khóa hoặc bị thay đổi trạng thái mà theo quy định của VPBank và/hoặc quy định của pháp luật vẫn cho phép thực hiện việc ghi có tiền gốc, lãi của Số tiền gửi vào Tài khoản thanh toán: Toàn bộ số tiền gốc, lãi của Số tiền gửi theo Thỏa thuận tiền gửi vẫn sẽ được VPBank chi trả vào Tài khoản thanh toán của Khách hàng.
  • Trong thời gian VPBank quản lý tiền gốc, lãi của Số tiền gửi như quy định tại Khoản 1 Điều này, toàn bộ số tiền được quản lý không được tính và trả lãi.