Điều 5. Thu giữ, đổi, gia hạn, phát hành lại Thẻ và từ chối chấp nhận Thẻ

1.    Thẻ bị VPBank thu giữ trong các trường hợp sau:

a.    Thẻ giả.

b.    Thẻ sử dụng trái phép.

c.    Phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật.

d.    Các trường hợp khác được thu giữ thẻ theo quy định của VPBank.

2.    Chủ thẻ có quyền yêu cầu VPBank đổi, phát hành lại Thẻ và phải trả phí đổi, phát hành lại Thẻ theo quy định của VPBank.

3.    Khi Thẻ hết thời hạn sử dụng, nếu Chủ thẻ có nhu cầu gia hạn và đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của VPBank thì VPBank có thể gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ.

4.    Các chi phí liên quan đến đổi, gia hạn, phát hành lại Thẻ do Chủ thẻ thanh toán. VPBank có quyền ghi nợ tài khoản thẻ của Chủ thẻ đối với các khoản phí liên quan theo quy định của VPBank.

5.    Từ chối chấp nhận Thẻ: Thẻ sẽ bị từ chối thanh toán khi:

a.    Thẻ bị liệt kê trong danh sách Thẻ đen.

b.    Thẻ đã bị hết thời hạn sử dụng.

c.    Thẻ giả hoặc có liên quan đến giao dịch giả mạo.

d.    Số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của Chủ thẻ chính không đủ chi trả khoản thanh toán.

e.    Thẻ đã được Chủ thẻ thông báo bị mất và VPBank đã xác nhận việc nhận được thông báo này.

f.     Chủ thẻ vi phạm quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và các quy định của VPBank về việc sử dụng thẻ theo quy định của VPBank.

g.    Chủ thẻ không thanh toán đầy đủ các khoản phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác theo biểu phí và/hoặc quy định được công khai trên Ứng dụng Timo, website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch phục vụ Khách hàng của Kênh bán Timo.

h.    Chủ thẻ vi phạm quy định thanh toán thẻ của Tổ chức thanh toán thẻ và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.