Điều 5. Phạm vi sử dụng Thẻ và Hạn mức sử dụng Thẻ

1.         Phạm vi sử dụng Thẻ và nghĩa vụ thanh toán của Chủ thẻ:

a)         Chủ thẻ được sử dụng Thẻ để rút tiền mặt tại các POS của VPBank/Tổ chức thanh toán thẻ và các ATM trong liên minh Napas, có biểu tượng của Tổ chức thẻ quốc tế (đối với Thẻ quốc tế) hoặc rút tiền thông qua phương thức khác do VPBank triển khai từng thời kỳ, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các ĐVCNT, qua internet, qua email, điện thoại… và sử dụng các dịch vụ khác do VPBank và các Ngân hàng khác có kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với VPBank thông qua một hoặc một số các tổ chức trung gian cung cấp.

     Chủ thẻ đồng ý rằng, khi tham gia các giao dịch thanh toán bằng Thẻ, tùy thuộc vào từng giao dịch thẻ và yêu cầu/quy định của VPBank và/hoặc của Tổ chức thẻ quốc tế và/hoặc của ĐVCNT phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của các Tổ chức thẻ quốc tế, giao dịch thẻ có thể được xác thực bằng một, một số trong các phương thức bao gồm:

             Thẻ và chủ thẻ phải hiện diện tại ĐVCNT; và/ hoặc

             Chữ ký của chủ thẻ trên hóa đơn giao dịch thẻ; hoặc

             Nhập mã PIN khi giao dịch; hoặc

             Các thông tin thẻ (Tên thẻ/Số thẻ/mã CVV/CVC…) được cung cấp qua email, điện thoại, internet…; hoặc

             Cuộc gọi của KH lên tổng đài điện thoại của VPBank; hoặc

             Bất kỳ phương thức xác thực nào khác mà Chủ thẻ đăng ký với VPBank; hoặc

             Bất kỳ phương thức xác thực nào khác mà VPBank, Tổ chức thẻ quốc tế và ĐVCNT quy định.

b)         Chủ thẻ hiểu và nhận thức đầy đủ rằng, khi Chủ thẻ thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ mà Thẻ và/hoặc Chủ thẻ không hiện diện trực tiếp tại ĐVCNT hoặc tại trụ sở VPBank (VD Giao dịch MOTO; giao dịch thanh toán trên internet, qua cuộc gọi điện thoại, ….) và khi Chủ thẻ không bảo mật các thông tin về Thẻ, Thẻ của Chủ thẻ có thể bị lợi dụng cho các giao dịch thanh toán mà không cần Thẻ và/hoặc Chủ thẻ không hiện diện trực tiếp tại ĐVCNT. Bằng việc ký vào Giấy Đề nghị, Chủ thẻ xác nhận và chấp nhận hoàn toàn đối với các rủi ro này.

c)         Chủ thẻ cam kết chịu trách nhiệm thanh toán cho VPBank đối với tất cả các giao dịch phát sinh và được xác thực bằng bất kỳ phương thức nào nêu tại điểm (a) trên. Chủ thẻ đồng ý rằng, Sao kê tài khoản sẽ là bằng chứng xác nhận các giao dịch, phí, lãi (nếu có) và các khoản ghi nợ, ghi có trong Sao kê là đúng và có hiệu lực và Chủ thẻ sẽ thực hiện thanh toán tất cả các giao dịch, phí, lãi thể hiện trên Sao kê đúng thời hạn quy định trong Sao kê, trừ trường hợp do lỗi hạch toán nhầm của VPBank.

d)         Ngay khi Thẻ được kích hoạt thành công, Chủ thẻ được sử dụng các tính năng thanh toán Thẻ trên Internet. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng tính năng thanh toán này, Chủ thẻ liên hệ với Kênh bán Timo để đề nghị đóng tính năng thanh toán này của Thẻ.

2.         Hạn mức sử dụng Thẻ và thay đổi Hạn mức sử dụng Thẻ:

a)         Chủ thẻ sử dụng Thẻ trong phạm vi các Hạn mức sử dụng Thẻ. Hạn mức sử dụng Thẻ bao gồm Hạn mức tín dụng Thẻ, hạn mức thanh toán, hạn mức rút tiền mặt và các hạn mức khác theo quy định của VPBank.

b)        VPBank chấp thuận cho Chủ thẻ sử dụng số vốn trong phạm vi Hạn mức tín dụng Thẻ để thực hiện các giao dịch Thẻ được phép như quy định tại Điều kiện giao dịch chung này.

c)         Bằng việc kích hoạt Thẻ, Chủ thẻ được coi là đã nhận được thông báo đầy đủ của VPBank về Hạn mức tín dụng Thẻ và Thời hạn của Hạn mức tín dụng Thẻ và chấp thuận Hạn mức tín dụng và Thời hạn của Hạn mức tín dụng được VPBank cấp. Hạn mức tín dụng Thẻ của KH cũng được thể hiện trên Sao kê của VPBank gửi cho KH hàng tháng theo quy định của VPBank.

d)        VPBank được quyền định kỳ theo quy định của VPBank hoặc đột xuất xem xét, đánh giá lại Hạn mức tín dụng Thẻ và Thời hạn duy trì Hạn mức tín dụng Thẻ đã cấp cho Chủ thẻ theo Hợp Đồng. VPBank được quyền điều chỉnh, chấm dứt Hạn mức tín dụng Thẻ và/hoặc Thời hạn duy trì Hạn mức tín dụng Thẻ theo kết quả xem xét, đánh giá của VPBank, trường hợp này VPBank sẽ thông báo cho Chủ thẻ được biết bằng phương thức mà VPBank cho là hợp lý và phù hợp với Điều kiện giao dịch chung này. Chủ thẻ đồng ý và cam kết thực hiện Hợp Đồng.

e)         Trường hợp Chủ thẻ được VPBank cấp nhiều Hạn mức tín dụng Thẻ với nhiều Thẻ khác nhau, Chủ thẻ có thể (i) đề nghị VPBank thực hiện thay đổi (tăng, giảm) các Hạn mức tín dụng Thẻ giữa các Hạn mức tín dụng Thẻ trong phạm vi tổng hạn mức của các Hạn mức tín dụng Thẻ đã được cấp; (ii) đề nghị VPBank cho phép Chủ thẻ có thể dùng Thẻ để sử dụng Hạn mức tín dụng Thẻ gắn với Thẻ đó hoặc bất kỳ Hạn mức tín dụng Thẻ nào khác của Chủ thẻ tại VPBank. Phương thức đề nghị, điều kiện, thủ tục thực hiện các đề nghị quy định tại Điểm này thực hiện theo quy định của VPBank từng thời kỳ.

f)         Khi hết Thời hạn Hạn mức tín dụng Thẻ, VPBank sẽ thực hiện đánh giá lại Hạn mức tín dụng Thẻ theo quy định của VPBank. Chủ thẻ sẽ được cấp lại Hạn mức tín dụng Thẻ bằng với hạn mức đã cấp nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của VPBank. VPBank có quyền yêu cầu Chủ thẻ cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu để xem xét, thẩm định lại Hạn mức tín dụng Thẻ nếu thấy cần thiết. Bằng việc ký vào Giấy Đề nghị, Chủ thẻ đồng ý đề nghị VPBank thực hiện việc đánh giá lại Hạn mức tín dụng Thẻ của Chủ thẻ và xem xét cấp Hạn mức tín dụng mới cho Chủ thẻ.

g)        Trong Thời hạn Hạn mức tín dụng Thẻ, Chủ thẻ có thể gửi đề nghị thay đổi Hạn mức tín dụng Thẻ, Hạn mức chi tiêu ngày của Thẻ… tới VPBank và tuân thủ các quy định của VPBank khi xét thay đổi Hạn mức tín dụng Thẻ mới cho Chủ thẻ. Chủ thẻ được coi là đồng ý với Hạn mức tín dụng Thẻ được thay đổi nếu tiếp tục sử dụng Thẻ mà không có bất kỳ thông báo, khiếu nại, khiếu kiện gì với VPBank. Trường hợp VPBank nhận được đề nghị thay đổi Hạn mức tín dụng thẻ, Hạn mức chi tiêu ngày,… qua Timo Care hoặc trực tiếp tại các địa điểm giao dịch phục vụ KH của kênh bán Timo, sau khi VPBank thực hiện xác minh Chủ thẻ theo quy định của VPBank và đã thực hiện thay đổi các Hạn mức liên quan theo yêu cầu nhận được, Chủ thẻ đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn trước VPBank về hạn mức mới được đề nghị cũng như các rủi ro có thể phát sinh (nếu có).

h)        Tùy thuộc vào chính sách của VPBank từng thời kỳ, VPBank có thể thay đổi các hạn mức sử dụng Thẻ. Trường hợp thay đổi, VPBank sẽ thông báo cho Chủ thẻ được biết theo một, một số trong các phương thức quy định tại Điều kiện giao dịch chung này.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply