Điều 4. Chi Trả Gốc, Lãi Tiền Gửi và Kéo Dài Thời Hạn Gửi Tiền

  1. Khách hàng được yêu cầu VPBank chi trả toàn bộ Khoản tiền gửi trước hạn nhưng không được yêu cầu VPBank chi trả một phần Khoản tiền gửi trước hạn, trường hợp này, mức lãi suất áp dụng đối với Khoản tiền gửi là mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của VPBank theo đồng tiền KH gửi tại thời điểm KH được chi trả trước hạn cho toàn bộ thời gian gửi tiền thực tế của từng Khoản tiền gửi kể từ Ngày gửi tiền đến ngày VPBank chi trả tiền gửi trước hạn.
  2. Vào Ngày đến hạn (bao gồm cả trường hợp Ngày đến hạn thanh toán là ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của VPBank), VPBank sẽ tự động chi trả Khoản tiền gửi Timo, chuyển toàn bộ tiền gốc và lãi của Khoản tiền gửi Timo vào Tài khoản Timo Spend Account. KH không được kéo dài thời hạn gửi tiền của Khoản tiền gửi vào Ngày đến hạn.