Điều 4. Các loại phí

1.      Trong quá trình sử dụng Thẻ, Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán cho VPBank các loại phí tại Biểu phí dịch vụ thẻ của VPBank phù hợp quy định pháp luật, bao gồm các loại phí sau:

a.       Các loại phí liên quan đến mở và sử dụng, quản lý Tài khoản/Thẻ theo quy định của VPBank từng thời kỳ.

b.      Phí phát hành Thẻ: Là khoản phí Chủ thẻ phải thanh toán khi đăng ký phát hành Thẻ, bao gồm: Phí phát hành lần đầu, phí phát hành lại Thẻ.

c.       Phí cấp sao kê giao dịch: Là khoản phí Chủ thẻ phải thanh toán khi yêu cầu VPBank cấp sao kê đối với (các) giao dịch.

d.      Phí tra soát: Là khoản phí mà Chủ thẻ phải thanh toán khi có yêu cầu tra soát không đúng hoặc không chính xác về các Giao dịch thẻ đã thực hiện.

e.       Phí xử lý giao dịch thẻ tại ATM: Là khoản phí mà Chủ thẻ phải thanh toán khi thực hiện các giao dịch thẻ tại ATM.

f.        Phí thay đổi trạng thái thẻ: Là khoản phí mà Chủ thẻ phải thanh toán khi yêu cầu mở/khóa thẻ ATM.

g.      Phí dịch vụ hoặc phí hành chính đối với bất cứ yêu cầu nào, dịch vụ hoặc tiện ích gia tăng nào do VPBank cung cấp hoặc thực hiện theo yêu cầu của Chủ thẻ liên quan đến Tài khoản thẻ của Chủ thẻ.

h.      Các loại phí khác phù hợp với quy định của pháp luật và được nêu cụ thể tại Biểu phí dịch vụ thẻ của VPBank.

2.      Biểu phí dịch vụ thẻ sẽ được quy định và công bố công khai trên Ứng dụng Timo, website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch phục vụ Khách hàng của Kênh bán Timo tại từng thời kỳ.

3.      Trong trường hợp Biểu phí dịch vụ thẻ có sự thay đổi, Kênh bán Timo sẽ thông báo đến Chủ thẻ theo một trong các phương thức quy định tại Điều 9 Điều kiện giao dịch chung này. Các thay đổi về phí có hiệu lực áp dụng với Chủ thẻ sau 07 ngày kể từ ngày Kênh bán Timo thông báo và Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ theo Biểu phí mới cho VPBank.