Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của VPBank

1.     Quyền của VPBank

a.    Chấm dứt việc sử dụng Thẻ của Chủ thẻ bằng việc hủy hoặc thu hồi Thẻ nếu Chủ thẻ vi phạm các điều kiện và điều khoản sử dụng Thẻ của Điều kiện giao dịch chung này, sử dụng Thẻ giả mạo và/hoặc Thẻ bị nghi ngờ là giả mạo.

b.   Được miễn trách nhiệm khi Thẻ bị lợi dụng để rút tiền mặt, thanh toán hàng hóa, dịch vụ và thực hiện các giao dịch khác trong trường hợp thẻ bị thất lạc/mất cắp/ gian lận và/hoặc giả mạo trừ trường hợp do lỗi của VPBank.

c.    Không chịu trách nhiệm về việc giao hàng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng Thẻ. Được quyền ghi nợ vào tài khoản Thẻ giá trị hàng hóa, dịch vụ cho dù hàng hóa, dịch vụ có được giao hoặc được thực hiện hay không.

d.   Được miễn trách trong trường hợp khiếu nại, yêu cầu tra soát của KH không được Ngân hàng thanh toán/các Tổ chức hỗ trợ hoạt động thẻ giải quyết theo quy định của các tổ chức này, trừ trường hợp do lỗi của VPBank.

e.    Thay đổi các hạn mức sử dụng Thẻ phù hợp với chính sách của VPBank trong từng thời kỳ.

f.     Các quyền khác theo Điều kiện giao dịch chung này và quy định của pháp luật.

2.     Nghĩa vụ của VPBank

a.       Tôn trọng quyền và lợi ích của KH theo Điều kiện giao dịch chung này.

b.      Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh thanh toán sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh thanh toán.

c.       Bảo mật các thông tin về Thẻ của KH, không được phép thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của KH cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của KH trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu và/hoặc đã được quy định cụ thể tại Điều kiện giao dịch chung này.

d.      Bồi thường các thiệt hại thực tế phát sinh do việc VPBank vi phạm các quy định về cung cấp dịch vụ thẻ ghi nợ theo thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

e.       Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.