Điều 3. Lãi Suất, Phương Pháp Tính Lãi

  1. Lãi suất:

a) Lãi suất áp dụng đối với Khoản tiền gửi được Các Bên thỏa thuận tại Thỏa thuận gửi tiền và được cố định trong suốt Thời hạn gửi tiền. b) Mức lãi suất quy định tại Khoản 1, Điều này được áp dụng để tính lãi theo phương pháp tính lãi quy định tại Khoản 2, Điều này. Các mức lãi suất này BẰNG chính mức lãi suất năm tương ứng (lãi suất quy đổi) theo phương pháp tính lãi sử dụng:

  • Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày tiếp theo ngày VPBank nhận tiền gửi đến hết ngày VPBank thanh toán hết toàn bộ Khoản tiền gửi cho Khách hàng; và
  • Số dư thực tế để tính lãi là số dư đầu ngày tính lãi.

Để làm rõ, mức lãi suất quy đổi này không được áp dụng để tính lãi theo phương pháp tính lãi quy định tại Khoản 2 Điều này.

  1. Phương pháp tính lãi:

    a) Thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi: Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày VPBank nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi. b) Tiền lãi được tính trên cơ sở một năm là 365 ngày. Số tiền lãi VPBank phải trả mỗi kỳ được tính theo công thức bằng (=)∑ (Số dư thực tế nhân (x) Số ngày duy trì số dư thực tế nhân (x) Lãi suất tính lãi) chia (/) 365, trong đó: (i) Số dư thực tế: Là số dư cuối ngày tính lãi của số dư tiền gửi mà VPBank còn phải trả cho Khách hàng được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận tại Điều kiện giao dịch chung này và quy định của pháp luật. (ii) Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi. (iii) Lãi suất tính lãi: Là mức lãi suất được áp dụng với các Khoản tiền gửi theo Thỏa thuận tiền gửi hoặc mức lãi suất rút trước hạn theo thỏa thuận giữa VPBank và Khách hàng trong trường hợp Khách hàng được chi trả trước hạn. Lãi suất tính lãi được tính theo tỷlệ %/năm với một năm là 365 ngày. (c) Đối với khoản tiền gửi mà thời hạn tính từ khi VPBank nhận tiền gửi đến khi Khách hàng rút tiền là dưới một ngày: Thời hạn tính lãi và số ngày duy trì số dư thực tế để tính lãi được xác định là 01 (một) ngày, số dư thực tế dùng để tính lãi là số dư cuối ngày trong thời hạn tính lãi. Trường hợp Khách hàng gửi tiền và rút tiền trong cùng ngày làm việc thì Khách hàng không được hưởng lãi.

  2. Nguyên tắc làm tròn lãi:

Không lấy phần thập phân và làm tròn theo nguyên tắc nếu số đầu tiên của phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên, nếu số đầu tiên của phần thập phân nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.