Điều 20. Hiệu lực

  1. Các quy định của Điều kiện giao dịch chung này có hiệu lực kể từ ngày áp dụng như nêu tại phần đầu Điều kiện giao dịch chung này. Kể từ ngày Điều kiện giao dịch chung này có hiệu lực, các điều khoản và điều kiện của Điều kiện giao dịch chung này được áp dụng đối với tất cả Khách hàng cá nhân thuộc Kênh bán Timo được phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng quốc tế Timo Life (được hiểu bao gồm cả các KH đã được VPBank phát hành Thẻ tín dụng Timo Life trước đó).
  2. Bằng việc ký Giấy Đề nghị, KH xác nhận đã được VPBank cung cấp đầy đủ các thông tin về phương pháp tính lãi, mức lãi suất áp dụng, nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh (trường hợp VPBank có áp dụng lãi suất điều chỉnh) theo quy định của pháp luật trước khi ký Giấy Đề nghị này.
  3. KH xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ trong Điều kiện giao dịch chung này, các quy định khác của VPBank liên quan đến Dịch vụ và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan.