Điều 2. Thỏa Thuận Về Gửi Và Nhận Khoản Tiền Gửi

  1. KH đồng ý gửi và VPBank đồng ý nhận Khoản tiền gửi của Khách hàng với thông tin về Số tiền gửi, Đồng tiền gửi, Thời hạn gửi tiền, Ngày gửi tiền, Ngày đến hạn, Lãi suất, Phương thức trả lãi, Phương thức tất toán Khoản tiền gửi được Các Bên thỏa thuận tại Thỏa thuận tiền gửi.
  2. Khách hàng đồng ý rằng, trường hợp bất kỳ nội dung nào trong Điều kiện giao dịch chung này khác với nội dung trong Thỏa thuận tiền gửi thì nội dung trong Thỏa thuận tiền gửi được ưu tiên áp dụng.