Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ thẻ

1.    Quyền của Chủ thẻ

a.       Sử dụng Thẻ để rút tiền mặt và mua sắm hàng hóa dịch vụ trong phạm vi số dư tài khoản thẻ/tài khoản thanh toán/ hạn mức thấu chi (nếu có) trên tài khoản thanh toán tại VPBank và trong phạm vi sử dụng Thẻ như quy định tại Khoản 3 Điều này.

b.      Sử dụng Thẻ trong hạn mức bao gồm hạn mức thanh toán, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt, các hạn mức khác trong việc sử dụng Thẻ theo quy định của VPBank được công bố công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch phục vụ khách hàng của Kênh bán Timo tại từng thời kỳ.

c.       Đề nghị VPBank cấp lại mã PIN, phát hành lại thẻ, tạm ngừng hoặc chấm dứt sử dụng thẻ, thay đổi hạn mức chi tiêu ngày theo quy định của VPBank.

d.      Được hưởng các ưu đãi dành cho Chủ thẻ của VPBank và/hoặc các đối tác của VPBank cung cấp theo từng thời kỳ.

e.       Khiếu nại, yêu cầu VPBank tra soát các giao dịch thẻ của Chủ thẻ. Các trường hợp tra soát, phương thức, thời gian gửi yêu cầu tra soát, thời hạn trả lời tra soát theo quy định của pháp luật và của VPBank được công bố công khai trên website chính thức và/hoặc tại các điểm giao dịch phục vụ khách hàng của Kênh bán Timo tại từng thời điểm.

f.        Được VPBank cung cấp thông tin về lịch sử giao dịch thẻ và số dư tài khoản thẻ, hạn mức liên quan đến việc sử dụng thẻ và các thông tin cần thiết khác theo quy định của VPBank.

g.      Được nhận lại số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán được gắn với Thẻ theo quy định của pháp luật.

h.      Yêu cầu VPBank đóng/mở khóa/tạm ngừng sử dụng Thẻ phù hợp với quy định của VPBank.

i.        Được tham gia các chương trình ưu đãi dành cho KH mở Thẻ ghi nợ Timo theo quy định của VPBank từng thời kỳ.

j.        Các quyền khác theo quy định pháp luật.

2.    Nghĩa vụ của Chủ thẻ

a.       Trực tiếp đến điểm giao dịch phục vụ khách hàng của Kênh bán Timo nhận Thẻ/PIN hoặc đề nghị VPBank gửi Thẻ/PIN bằng đường bưu điện (không áp dụng cho phát hành thẻ lần đầu). Trường hợp đăng ký nhận Thẻ/PIN qua đường bưu điện, Chủ thẻ đồng ý và xác nhận rằng VPBank được coi là đã hoàn thành việc giao nhận Thẻ, PIN khi Thẻ, PIN đã được giao tới địa chỉ mà Chủ thẻ đã đăng ký với VPBank. Chủ thẻ cam kết chịu mọi rủi ro phát sinh do việc đăng ký nhận Thẻ, PIN theo phương thức này trừ trường hợp rủi ro phát sinh do lỗi của VPBank.

b.      Chịu trách nhiệm quản lý Thẻ và bảo mật các thông tin liên quan đến Thẻ của mình, đặc biệt là PIN. Không được chuyển nhượng Thẻ cho người khác.

c.       Chịu trách nhiệm thanh toán đối với tất cả các giao dịch phát sinh trên tài khoản thẻ của Chủ thẻ (bao gồm cả giao dịch có hoặc không có chữ ký, mã PIN hoặc có chữ ký khác với chữ ký của KH tại mặt sau Thẻ) nếu VPBank cung cấp được bằng chứng về việc Thẻ của Chủ thẻ đã được sử dụng để thực hiện giao dịch phù hợp với quy định về Phạm vi sử dụng Thẻ tại Khoản 3 Điều này.

d.      Không được phép sử dụng Thẻ cho bất kỳ giao dịch hay mục đích bất hợp pháp nào. Chịu trách nhiệm với Ngân hàng và pháp luật về các hành vi gian lận, giả mạo Thẻ của KH và các giao dịch Thẻ/Tài khoản liên quan đến gian lận, giả mạo.

e.       KH là chủ thẻ chính có nghĩa vụ mở tài khoản thanh toán tại NH.

f.        Hoàn trả ngay lập tức và vô điều kiện cho VPBank đối với các khoản mà Chủ thẻ rút thừa, rút/thanh toán quá số dư tài khoản thanh toán, giao dịch ghi Có nhầm vào Tài khoản của Chủ thẻ và các giao dịch nhầm lẫn khác mà Chủ thẻ không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp. Đồng ý để VPBank tự động ghi Nợ các khoản tiền này.

g.      Khi thẻ bị mất cắp, thất lạc hoặc PIN bị lộ, Chủ thẻ phải báo ngay cho Tổng đài Timo Care hoặc điểm giao dịch phục vụ khách hàng của Kênh bán Timo gần nhất và ngay sau đó chính thức xác nhận thông báo này bằng văn bản cho  Kênh bán Timo. Trường hợp Thẻ bị lợi dụng do việc mất cắp, thất lạc, lộ PIN, các gian lận/giả mạo khác trước khi VPBank có thông báo bằng văn bản hoặc bằng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý về việc VPBank đã xử lý thông báo mất thẻ từ Chủ thẻ, Chủ thẻ phải hoàn toàn chịu thiệt hại và bồi thường thiệt hại đối với tất cả các giao dịch của Thẻ do việc Thẻ bị lợi dụng gây ra, trừ trường hợp do lỗi của VPBank. VPBank sẽ thực hiện khóa thẻ ngay khi nhận được thông báo của Chủ thẻ và hoàn thành việc xử lý thông báo nhận được từ Chủ thẻ không quá 05 ngày làm việc đối với thẻ có BIN do NHNN cấp hoặc 10 ngày làm việc đối với thẻ có BIN do TCTQT cấp kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ thẻ theo quy định tại Điểm này.

h.      Ký chữ ký mẫu bằng bút bi vào ô chữ ký ở mặt sau Thẻ ngay sau khi nhận Thẻ. Khi thực hiện giao dịch tại ĐVCNT, Chủ thẻ phải ký hóa đơn/chứng từ thanh toán giống chữ ký mẫu này trừ những giao dịch không yêu cầu chữ ký của Chủ Thẻ.

i.        Không được sử dụng thẻ đã thông báo mất, thất lạc và trả lại Thẻ bị mất, thất lạc khi tìm lại được tại các điểm giao dịch phục vụ KH của Kênh bán Timo.

j.        Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho VPBank các khoản phí phát sinh từ việc sử dụng Thẻ.

k.      Tuân thủ các điều khoản và điều kiện tại Điều kiện giao dịch chung này và các quy định của VPBank, các tổ chức/hiệp hội Thẻ và của pháp luật liên quan đến việc phát hành và sử dụng Thẻ.

l.        Kích hoạt Thẻ ghi nợ Timo thông qua Ứng dụng Timo hoặc theo phương thức khác được VPBank triển khai từng thời kỳ trước khi sử dụng Thẻ.

m.    Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3.    Phạm vi sử dụng Thẻ và nghĩa vụ thanh toán của Chủ thẻ:

a.       Chủ thẻ được sử dụng Thẻ để rút tiền mặt tại các CDM/ATM/POS của VPBank/Tổ chức thanh toán thẻ và các CDM/ATM/POS trong liên minh NAPAS; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các ĐVCNT, qua internet, qua email, điện thoại, … và sử dụng các dịch vụ khác do VPBank và các Ngân hàng khác có kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với VPBank thông qua một hoặc một số các tổ chức trung gian.

Chủ thẻ đồng ý rằng, khi tham gia các giao dịch thanh toán bằng Thẻ, tùy thuộc vào từng giao dịch thẻ và yêu cầu/quy định của VPBank và/hoặc của ĐVCNT phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của các Tổ chức hỗ trợ hoạt động thẻ, giao dịch thẻ có thể được xác thực bằng các phương thức bao gồm:

       Thẻ và Chủ thẻ phải hiện diện tại ĐVCNT; và/ hoặc

       Chữ ký của Chủ thẻ trên hóa đơn giao dịch thẻ; hoặc

       Nhập mã PIN khi giao dịch; hoặc

       Các thông tin thẻ (Tên thẻ/Số thẻ/mã CVV/CVC….) được cung cấp qua email, điện thoại, internet…; hoặc

       Bất kỳ phương thức xác thực nào khác mà Chủ thẻ đăng ký với VPBank; hoặc

       Bất kỳ phương thức xác thực nào khác mà VPBank, Tổ chức hỗ trợ hoạt động thẻ và ĐVCNT quy định.

b.      Chủ thẻ hiểu và nhận thức đầy đủ rằng, khi Chủ thẻ thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ mà Thẻ và/hoặc chủ thẻ không hiện diện trực tiếp tại ĐVCNT (VD: giao dịch thanh toán trên internet….) và khi Chủ thẻ không bảo mật các thông tin về thẻ, thẻ của Chủ thẻ có thể bị lợi dụng cho các giao dịch thanh toán mà không cần Thẻ và/hoặc Chủ thẻ không hiện diện trực tiếp tại ĐVCNT. Bằng việc ký vào Giấy Đăng ký, Chủ thẻ xác nhận và chấp nhận hoàn toàn đối với các rủi ro này.

     c. Chủ thẻ cam kết chịu trách nhiệm thanh toán cho VPBank đối với tất cả các giao dịch phát sinh và được xác thực bằng bất kỳ phương thức nào nêu tại điểm (a) trên. Chủ thẻ đồng ý rằng,     Sao kê tài khoản sẽ là bằng chứng xác nhận các giao dịch, phí, lãi (nếu có) và các khoản ghi nợ, ghi có trong Sao kê là đúng và có hiệu lực và Chủ thẻ sẽ thực hiện thanh toán tất cả các       giao dịch, phí, lãi thể hiện trên Sao kê đúng thời hạn quy định trong Sao kê, trừ trường hợp do lỗi hạch toán nhầm của VPBank.