Điều II: Quyền và nghĩa vụ của Chủ thẻ

 1. Quyền của Chủ thẻ
 1. Dùng Thẻ để rút tiền mặt, thanh toán mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ tại các ĐVCNT, trên Internet và/hoặc các dịch vụ khác do VPBank cung cấp (nếu có) trong phạm vi Hạn mức tín dụng Thẻ và Thời hạn Hạn mức tín dụng Thẻ được cấp phục vụ cho mục đích tiêu dùng của Chủ thẻ. Phạm vi sử dụng Thẻ chi tiết được quy định tại Điều 5 của Điều kiện giao dịch chung này. Chủ thẻ có thể giao dịch trong Hạn mức tín dụng Thẻ đến ngày cuối cùng của Thời hạn Hạn mức tín dụng Thẻ được cấp.
 2. Được quyền yêu cầu tra soát, khiếu nại các giao dịch Thẻ theo quy định của Điều kiện giao dịch chung này và các quy định của pháp luật.
 3. Được nhận lại số tiền trên Thẻ chưa sử dụng hết theo quy định tại Điều 11 của Điều kiện giao dịch chung này.
 4. Đề nghị VPBank phát hành lại Thẻ/PIN, tạm khóa/chấm dứt sử dụng Thẻ, gia hạn Thẻ, thay đổi Hạn mức tín dụng Thẻ, thay đổi hạn mức chi tiêu ngày, hủy bỏ/kích hoạt tính năng thanh toán trực tuyến theo quy định của VPBank.
 5. Yêu cầu VPBank đóng/mở khóa/tạm khóa sử dụng Thẻ phù hợp với quy định của VPBank.
 6. Yêu cầu VPBank tự động ghi nợ tài khoản thanh toán của Chủ thẻ mở tại VPBank theo đăng ký của Chủ thẻ để thanh toán số dư nợ Sao kê và các khoản phí theo quy định của VPBank.
 7. Hàng tháng, Chủ thẻ có quyền nhận Sao kê tài khoản Thẻ theo quy định của VPBank.
 8. Được hưởng các chương trình ưu đãi dành cho Chủ thẻ của VPBank và/hoặc các đối tác của VPBank nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của VPBank và/hoặc đối tác của VPBank từng thời kỳ.
 9. Được yêu cầu VPBank cung cấp thông tin về lịch sử giao dịch Thẻ và hạn mức khả dụng của Thẻ và các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng Thẻ theo quy định tại Điều 11 Điều kiện giao dịch chung này.
 10. Sử dụng Thẻ trong hạn mức bao gồm hạn mức tín dụng, hạn mức thanh toán, hạn mức rút tiền mặt, các hạn mức khác trong việc sử dụng Thẻ theo quy định tại Điều 5 Điều kiện giao dịch chung này.
 11. Các quyền khác theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này, quy định của VPBank và quy định của pháp luật.
  1. Nghĩa vụ của Chủ thẻ
 1. Cung cấp đầy đủ và chính xác, đồng thời cập nhật và thông báo cho VPBank những thay đổi về thông tin đã đăng ký khi yêu cầu sử dụng Thẻ hoặc trong quá trình sử dụng Thẻ. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Chủ thẻ phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của Chủ thẻ hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; cam kết chịu mọi rủi ro bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.
 2. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin Thẻ, đặc biệt là PIN trong suốt quá trình sử dụng Thẻ phù hợp với quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và quy định của pháp luật. Không được chuyển nhượng Thẻ cho người khác.
 3. Đăng ký nhận Thẻ/PIN bằng đường bưu điện/chuyển phát nhanh. Trong trường hợp này, Chủ thẻ đồng ý và xác nhận rằng VPBank được coi là đã hoàn thành việc giao nhận Thẻ/PIN khi Thẻ/PIN đã được giao tới địa chỉ mà Chủ thẻ đã đăng ký với VPBank. Chủ thẻ cam kết chịu mọi rủi ro phát sinh do việc Thẻ/PIN bị thất lạc, bị lợi dụng và/hoặc các rủi ro do việc Chủ thẻ không trực tiếp ký nhận hoặc người khác giả mạo Chủ thẻ ký nhận Thẻ/PIN theo phương thức này.
 4. Sử dụng Thẻ trong Hạn mức tín dụng và Thời hạn Hạn mức tín dụng được VPBank cấp. Trường hợp Chủ thẻ sử dụng vượt quá hạn mức hoặc VPBank chứng minh được giao dịch đó phát sinh từ Thẻ của Chủ thẻ, Chủ thẻ phải có trách nhiệm thanh toán các giao dịch phát sinh, ngoài ra phải trả phí và các khoản liên quan khác (nếu có) theo quy định của VPBank khi sử dụng Thẻ quá hạn mức được cấp.
 5. Chịu trách nhiệm thanh toán đối với tất cả các giao dịch Thẻ phát sinh (bao gồm cả giao dịch có hoặc không có chữ ký, mã PIN hoặc có chữ ký khác với chữ ký của Chủ thẻ tại mặt sau Thẻ) phù hợp với quy định về Phạm vi sử dụng và nghĩa vụ thanh toán của Chủ thẻ quy định tại Điều 5 của Điều kiện giao dịch chung này.
 6. Không được phép sử dụng Thẻ để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Chịu trách nhiệm trước VPBank và pháp luật về các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, giả mạo Thẻ của Chủ thẻ, các hành vi vi phạm pháp luật khác của Chủ thẻ và các giao dịch Thẻ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, giả mạo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 7. Nhận thức đầy đủ và cam kết chịu rủi ro trong trường hợp các giao dịch thanh toán của Chủ thẻ bị các tổ chức nước ngoài hoặc bất kỳ quốc gia nào tịch thu, niêm phong hoặc tạm dừng thực hiện giao dịch (do liên quan đến các yếu tố cấm vận, tội phạm, khủng bố, tài trợ khủng bố, rửa tiền, đối tượng bị áp dụng lệnh tòa án, cơ quan tại nước ngoài hoặc các lý do khác).
 8. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho VPBank số dư nợ Sao kê theo Sao kê VPBank lập và gửi cho Chủ thẻ. Trường hợp Chủ thẻ không nhận được Sao kê do VPBank gửi, Chủ thẻ vẫn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho VPBank các khoản phải trả trong kỳ.
 9. Hàng tháng, trong khoảng thời gian từ Ngày sao kê đến Ngày đến hạn thanh toán, VPBank sẽ tự động trích nợ tài khoản thanh toán được Chủ thẻ chỉ định để thanh toán số dư trên Sao kê dựa trên tỷ lệ thanh toán mà Chủ thẻ có đăng ký với VPBank. Chủ thẻ phải bảo đảm tài khoản này luôn đủ số dư cần thiết để VPBank ghi nợ trong khoảng thời gian nói trên. Nếu không, Chủ thẻ có trách nhiệm liên hệ với VPBank để thanh toán phần còn lại và phải chịu các phí, lãi suất phát sinh nếu có.
 10. Thông báo kịp thời với VPBank khi phát hiện sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản Thẻ của mình hoặc tài khoản Thẻ của mình bị lợi dụng.
 11. Chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp với ĐVCNT/Ngân hàng thanh toán (NHTT)/Tổ chức Thẻ về các vấn đề liên quan đến giao dịch Thẻ mà không trì hoãn việc thanh toán Sao kê vào ngày đến hạn thanh toán.
 12. Hoàn trả ngay lập tức và vô điều kiện cho VPBank đối với các khoản mà Chủ thẻ rút thừa, rút/thanh toán quá Hạn mức tín dụng thẻ, giao dịch ghi Có nhầm vào Tài khoản của Chủ thẻ và các giao dịch nhầm lẫn khác mà Chủ thẻ không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp. Đồng ý để VPBank tự động ghi Nợ các khoản tiền này trên tài khoản (tài khoản thanh toán, tài khoản Thẻ, tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và các tài khoản khác) và khấu trừ các tài sản gửi khác của Chủ thẻ tại VPBank.
 13. Ký chữ ký mẫu bằng bút bi vào ô chữ ký ở mặt sau Thẻ ngay sau khi nhận Thẻ. Khi thực hiện giao dịch tại ĐVCNT, Chủ thẻ phải ký hóa đơn/chứng từ thanh toán giống chữ ký mẫu này trừ những giao dịch không yêu cầu chữ ký của Chủ thẻ.
 14. Không được sử dụng Thẻ đã thông báo mất, thất lạc, Chủ thẻ phải gửi trả lại cho VPBank Thẻ vật lý bị mất, thất lạc khi tìm lại được.
 15. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho VPBank các khoản nợ gốc, lãi và phí… phát sinh từ việc sử dụng Thẻ.
 16. Chủ thẻ có trách nhiệm sử dụng vốn thông qua việc phát hành Thẻ đúng mục đích theo Điều kiện giao dịch chung này và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và VPBank về mục đích sử dụng vốn của mình.
 17. Trường hợp chủ thẻ mua các sản phẩm bảo hiểm do VPBank bán với tư cách là đại lý bảo hiểm, Chủ thẻ đồng ý để VPBank trích nợ tài khoản thẻ tín dụng để thanh toán các khoản phí bảo hiểm mà Chủ thẻ phải thanh toán cho Công ty bảo hiểm, khoản tiền này sẽ được tính vào dư nợ của Kỳ sao kê tương ứng.
 18. Bằng việc ký Giấy Đề nghị, Chủ thẻ đồng ý rằng, việc Chủ thẻ yêu cầu đăng ký, tham gia bất kỳ Dịch vụ, Chương trình nào mà VPBank triển khai thông qua phương thức Chủ thẻ đăng ký, tham gia bằng cách gọi đến Timo Care, qua Ứng dụng Timo, hoặc bất kỳ phương thức điện tử nào khác do VPBank triển khai, Chủ thẻ có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định của VPBank về Dịch vụ Phone Banking, Dịch vụ ngân hàng điện tử được VPBank cung cấp qua điện thoại, internet, Dịch vụ Ngân hàng điện tử khác tại Điều khoản và điều kiện/Điều kiện giao dịch chung về dịch vụ Ngân hàng điện tử của VPBank và/hoặc các quy định có liên quan của VPBank dành cho Dịch vụ, Chương trình mà Chủ thẻ tham gia.
 19. Thực hiện kích hoạt thẻ theo đúng phương thức được VPBank triển khai tại thời điểm kích hoạt thẻ. Tuân thủ các điều khoản và điều kiện tại Điều kiện giao dịch chung này và các quy định của VPBank, các tổ chức/hiệp hội Thẻ và của pháp luật liên quan đến việc phát hành và sử dụng Thẻ. Chủ thẻ đồng ý rằng khi Chủ thẻ yêu cầu kích hoạt Thẻ tín dụng Timo Life, Chủ thẻ đồng thời kích hoạt chức năng thanh toán giao dịch thương mại điện tử (e-commerce). Chủ thẻ hiểu và chấp nhận những rủi ro liên quan đến việc sử dụng thẻ trong giao dịch thương mại điện tử và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện VPBank khi rủi ro phát sinh.
 20. Cung cấp cho VPBank tất cả các thông tin, tài liệu theo yêu cầu hợp lý của VPBank nhằm tuân thủ các quy định về Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận, trừng phạt.
 21. Khách hàng cam kết tất cả các khoản tiền được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ tài chính của Khách hàng theo Hợp Đồng được hình thành từ các nguồn hợp pháp và không vi phạm bất kỳ các quy định nào của pháp luật (bao gồm cả các quy định của pháp luật về Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố).
 22. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này, của VPBank và của pháp luật, của Tổ chức Thẻ trong nước/quốc tế mà VPBank là thành viên tại từng thời điểm.