Điều 2. Điều khoản và điều kiện cụ thể

  1. Khách hàng đồng ý để VPBank xác thực các thông tin đã cung cấp cho VPBank từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà VPBank có được.
  2. Khách hàng hiểu rằng, một tuyên bố sai hoặc che giấu về tình trạng thuế của cá nhân Hoa Kỳ có thể dẫn đến các chế tài/hình phạt theo pháp luật thuế của Hoa Kỳ, bao gồm cả FATCA.
  3. Khách hàng đồng ý thông báo, cung cấp, cập nhật các thông tin thuế, thông tin tài chính cho VPBank trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày nếu bất kỳ thông tin thuế, thông tin tài chính nào đã được cung cấp cho VPBank không còn chính xác, cập nhật hoặc đầy đủ hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của VPBank.
  4. VPBank không đưa ra bất cứ lời khuyên nào về thuế cho Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo thuế và các nghĩa vụ khác liên quan đến tài khoản của mình trên toàn thế giới.
  5. Khách hàng đồng ý rằng VPBank có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ và báo cáo cho bất kỳ cơ quan thuế hoặc cơ quan nào khác có thẩm quyền các Thông tin thuế, thông tin tài chính hoặc thông tin khác mà VPBank nắm giữ hoặc do Khách hàng cung cấp cho VPBank theo quy định liên quan đến tuân thủ FATCA và quy định Pháp luật có liên quan.
  6. Nếu Khách hàng không cung cấp/không cung cấp đúng thời hạn bất kỳ Thông tin nào được nêu trong các mẫu biểu liên quan đến FATCA, các Yêu cầu của VPBank hoặc không thực hiện các nội dung khác (nếu có) theo Yêu cầu của VPBank trong từng thời kỳ, Khách hàng đồng ý rằng: VPBank có quyền báo cáo các thông tin có liên quan cho cơ quan thuế theo quy định liên quan đến tuân thủ FATCA và/hoặc tiến hành các biện pháp sau mà không bị ràng buộc bất kỳ trách nhiệm nào với Khách hàng:
  • Từ chối mở tài khoản, cung cấp dịch vụ cho Khách hàng;
  • Trên cơ sở thông báo cho Khách hàng bằng văn bản, khấu trừ thuế hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác được tiếp nhận hoặc chi trả bởi VPBank theo quy định liên quan đến tuân thủ FATCA và quy định của pháp luật có liên quan;

Đóng tài khoản của Khách hàng, đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc chấm dứt mối quan hệ của VPBank với Khách hàng.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply