Điều 17. Trao đổi thông tin, cung cấp thông tin và Các điều khoản sửa đổi bổ sung

  1. KH đồng ý đăng ký nhận thông tin, sản phẩm, dịch vụ, chương trình, ưu đãi… của VPBank và/hoặc đối tác của VPBank. Kênh bán Timo sẽ thông báo cho KH các vấn đề liên quan tới Dịch vụ cũng như các sản phẩm, dịch vụ khác của VPBank, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung, các điều chỉnh về chính sách của VPBank đối với Dịch vụ này cũng như các chương trình, ưu đãi… của VPBank và/hoặc các đối tác của VPBank bằng một, một số trong các phương thức liên hệ do Kênh bán Timo triển khai từng thời kỳ với số lượng và thời gian không hạn chế, bao gồm phương thức gửi văn bản thông báo tới địa chỉ của KH, gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của KH, gửi email tới KH, niêm yết tại điểm giao dịch phục vụ KH của Kênh bán Timo hoặc thông báo trên website của Kênh bán Timo và các phương thức khác theo quy định của pháp luật. Đối với các nội dung Kênh bán Timo thông báo cho Chủ thẻ bằng văn bản theo quy định của Hợp Đồng, các văn bản liên quan hoặc quy định của pháp luật, Các Bên đồng ý rằng, văn bản có thể được Kênh bán Timo  lập và gửi bằng bản giấy hoặc bằng các thông điệp dữ liệu qua tin nhắn SMS, email… cho Chủ thẻ theo quy định tại Khoản này.
  2. Các Bên thống nhất đồng ý rằng địa chỉ, số điện thoại và email của KH như nêu tại Khoản 1 nêu trên là địa chỉ, số điện thoại và email mà KH đăng ký trong Giấy Đề nghị của KH. KH được coi là đã nhận được thông báo của Kênh bán Timo khi Kênh bán Timo đã thông báo bằng các phương thức nêu trên tới địa chỉ, số điện thoại, email của KH hoặc đã thông báo/niêm yết tại điểm kinh doanh phục vụ KH Timo hoặc trên website của Kênh bán Timo. Khi gửi thông báo cho Chủ thẻ hoặc đã thông báo/niêm yết tại điểm giao dịch phục vụ KH của Kênh bán Timo hoặc trên website của Kênh bán Timo, VPBank không có nghĩa vụ phải xác minh việc Chủ thẻ đã nhận được các thông báo được Kênh bán Timo gửi cho Chủ thẻ. Trường hợp KH có sự thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ thì phải thông báo cho Kênh bán Timo bằng văn bản; nếu không thông báo thì Kênh bán Timo có quyền thông báo theo địa chỉ, số điện thoại và email cũ và mặc nhiên coi như KH đã nhận được thông báo khi Kênh bán Timo thông báo tới địa chỉ, số điện thoại và email này và nội dung các thông báo này có giá trị ràng buộc KH.
  3. Trường hợp KH có nhu cầu nhận Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, KH có thể yêu cầu qua Timo Care để được cung cấp hoặc nhận Hợp Đồng theo các phương thức khác do Kênh bán Timo triển khai từng thời kỳ.
  4. Mọi thông báo, yêu cầu của KH phải được gửi tới VPBank theo một trong các phương thức sau đây: yêu cầu trên Ứng dụng, trực tiếp đến các điểm giao dịch phục vụ khách hàng của Kênh bán Timo hoặc liên hệ qua tổng đài Timo Care tùy theo quy định của VPBank từng thời kỳ. Tùy từng giao dịch mà KH yêu cầu, sau khi nhận được thông báo của KH qua các phương thức trên, VPBank có thể yêu cầu KH hoàn thiện các thủ tục liên quan trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.