Điều 17. Điều Khoản Thi Hành

  1. Các Bên đồng ý rằng, VPBank có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều kiện giao dịch chung này trên cơ sở đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật. VPBank sẽ thông báo cho Khách hàng về việc sửa đổi, bổ sung Điều kiện giao dịch chung này bằng một trong các hình thức sau: bằng văn bản, qua email, SMS, niêm yết tại trụ sở địa điểm kinh doanh hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử chính thức của VPBank (website: www.vpbank.com.vn). Khách hàng được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của VPBank nếu Khách hàng tiếp tục duy trì khoản vay sau thời điểm VPBank thông báo.
  2. Các Bên thống nhất thực hiện theo đúng các thỏa thuận tại Đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn của Khách hàng, Xác nhận chấp thuận cho vay của VPBank và Điều kiện giao dịch chung này và các cam kết, thỏa thuận khác giữa các Bên (nếu có) nhằm thực hiện Hợp đồng. Khách hàng đồng ý rằng, trường hợp bất kỳ nội dung nào trong Điều kiện giao dịch chung này khác với nội dung trong Đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn và Xác nhận chấp thuận cho vay của VPBank thì nội dung trong Đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn và Xác nhận chấp thuận cho vay sẽ được ưu tiên áp dụng.
  3. Trường hợp có điều khoản nào đó của Điều kiện giao dịch chung này bị vô hiệu theo phán quyết của cơ quan có thẩm quyền thì các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực với các Bên. Các Bên sẽ bàn bạc, thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung lại điều khoản đó cho phù hợp với quy định của pháp luật.
  4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Khách hàng hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ đối với VPBank theo nội dung Hợp đồng. Các Bên đồng ý rằng, ngày ký Hợp đồng sẽ được xác định theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Điều kiện giao dịch chung này. Các Bên xác nhận và đồng ý rằng, các chứng từ, dữ liệu được chiết xuất/in từ hệ thống của VPBank là cơ sở, chứng cứ xác nhận và chứng minh việc Khách hàng đã giao kết Hợp đồng và sử dụng vốn vay thấu chi tại VPBank.
  5. Khách hàng và VPBank xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng nội dung của Điều kiện giao dịch chung này các quy định khác của VPBank liên quan tới hoạt động cho vay tiêu dùng và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan.