Điều 16. Tuân thủ FATCA

KH xác nhận rằng (i) KH đã được VPBank thông báo về Điều khoản và Điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA dành cho Khách hàng cá nhân trên website của VPBank (www.vpbank.com.vn và www.getplus.vn) (“Điều khoản và Điều kiện FATCA”); (ii) đã đọc, hiểu rõ và cam kết tuân thủ đầy đủ các nội dung trong bản Điều khoản và Điều kiện FATCA này; (iii) đồng ý rằng VPBank có quyền thay đổi (sửa đổi, bổ sung, thay thế) các nội dung của bản Điều khoản và Điều kiện FATCA trong từng thời kỳ theo quyết định của VPBank mà không phải thông báo trước hoặc nhận được sự đồng ý của KH.