Điều 15. Điều khoản điều kiện Chương trình trả góp cho giao dịch bằng Thẻ tín dụng

Trong quá trình sử dụng Thẻ tín dụng, Chủ thẻ có thể đăng ký tham gia Chương trình trả góp cho giao dịch bằng Thẻ tín dụng Timo Life tại VPBank (gọi tắt là “Chương trình”), theo đó VPBank và Chủ thẻ xác định và thoả thuận rằng số tiền lãi phải trả cộng với số nợ gốc đăng ký trả góp sẽ được chia nhỏ và bằng nhau theo số tháng mà Chủ thẻ đăng ký trả góp. Khi Chủ thẻ tham gia Chương trình trả góp cho giao dịch bằng Thẻ tín dụng, Chủ thẻ đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc đầy đủ bởi toàn bộ nội dung các điều khoản, điều kiện sau đây:

1.          Điều kiện tham gia Chương trình:

a)         Để tham gia Chương trình trả góp cho giao dịch bằng Thẻ tín dụng, Chủ thẻ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của VPBank tại thời điểm đăng ký và trong suốt quá trình tham gia Chương trình.

b)         VPBank có quyền từ chối đề nghị tham gia Chương trình trả góp cho giao dịch bằng Thẻ tín dụng khi Chủ thẻ không đáp ứng các điều kiện của VPBank và có quyền chấm dứt việc cung cấp Chương trình trả góp cho giao dịch bằng Thẻ tín dụng cho Chủ thẻ khi Chủ thẻ không còn đáp ứng các điều kiện của Chương trình.

2.          Nội dung chương trình:

a)         Số tiền đăng ký trả góp ban đầu:

       Đối với giao dịch chi tiêu: Là số tiền mà Chủ thẻ sử dụng Thẻ tín dụng Timo Life để mua hàng hóa và/hoặc sử dụng dịch vụ tại ĐVCNT hoặc giao dịch trực tuyến. Chủ thẻ đăng ký trả góp toàn phần (toàn bộ giao dịch chi tiêu), không đăng ký trả góp từng phần của giao dịch.

       Đối với giao dịch rút tiền mặt: Là số tiền mà Chủ thẻ rút tiền mặt từ Hạn mức tín dụng thẻ, không bao gồm các phần phí, lãi phát sinh của giao dịch. Chủ thẻ đăng ký trả góp toàn phần (toàn bộ giao dịch rút tiền mặt từng lần), không đăng ký trả góp từng phần của giao dịch.

b)         Kỳ hạn trả góp: Đối với mỗi giao dịch tham gia Chương trình, Chủ thẻ được lựa chọn đăng ký các kỳ hạn trả góp tương ứng 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng hoặc thời hạn khác theo quy định của VPBank tùy từng thời kỳ, với điều kiện thời hạn này không được vượt quá thời hạn hiệu lực còn lại của Thẻ.

Trong Kỳ hạn trả góp, Chủ thẻ không được tất toán Thẻ tín dụng trừ khi Khoản trả góp được tất toán toàn bộ hoặc thuộc trường hợp theo quy định của pháp luật Chủ thẻ phải tất toán Thẻ tín dụng hoặc được VPBank đồng ý tất toán Thẻ tín dụng.

c)         Lãi suất trả góp, số tiền trả góp hàng tháng, Phí trả nợ trước hạn khoản trả góp và các khoản phí khác:

i)       Lãi suất trả góp:

    Tùy từng chương trình hợp tác với các đối tác và/hoặc các tiêu chí khác, mức lãi suất trả góp cho giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụLãi suất trả góp cho giao dịch rút tiền mặt được VPBank quy định tương ứng và công bố từng thời kỳ trên website chính thức của Kênh bán Timo và Ứng dụng Timo. Lãi suất trả góp đối với một khoản trả góp Chủ thẻ đăng ký là Lãi suất trả góp cố định trong suốt Kỳ hạn trả góp của Khoản trả góp đó.

    Mức Lãi suất trả góp cho các giao dịch rút tiền mặt được tính từ thời điểm VPBank phê duyệt cho Khách hàng đăng ký trả góp thành công và gửi thông báo để xác nhận Chủ thẻ đã đăng ký trả góp thành công theo phương thức quy định tại Điều kiện giao dịch chung này. Từ thời điểm giao dịch rút tiền mặt hạch toán thành công (theo tin nhắn hoặc email thông báo hoặc phương thức khác tùy từng thời kỳ cho Chủ thẻ về việc rút tiền mặt từ thẻ thành công) đến trước thời điểm VPBank phê duyệt cho KH đăng ký trả góp thành công, giao dịch rút tiền mặt vẫn chịu lãi suất và phí liên quan theo quy định của VPBank đối với giao dịch rút tiền mặt từng thời điểm.

ii)     Phương pháp tính lãi: Số tiền lãi trả góp được tính theo công thức sau: Số tiền lãi trả góp bằng (=) Giá trị giao dịch đăng ký trả góp nhân (×) Lãi suất trả góp nhân (×) Kỳ hạn trả góp.

  Trong đó:

§  Giá trị giao dịch đăng ký trả góp: Là số tiền Chủ thẻ đăng ký trả góp cho từng giao dịch chi tiêu, thanh toán, rút tiền mặt.

§  Lãi suất trả góp: Được tính theo tỷ lệ %/ tháng theo phương pháp tính lãi “tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi”.

§  Kỳ hạn trả góp: Là khoảng thời gian Chủ thẻ đăng ký trả góp cho giao dịch

iii)   Mức lãi suất trả góp nêu tại Tiết i) Điểm này được áp dụng để tính lãi theo phương pháp tính lãi quy định tại Tiết ii) Điểm này. Để làm rõ, mức lãi suất năm tương ứng theo phương pháp tính lãi quy định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với KH được VPBank tính toán và công bố tương ứng với từng mức lãi suất trả góp và được công bố công khai trên website chính thức của Kênh bán Timo.

iv)   Số tiền trả góp hàng tháng

Số tiền trả góp hàng tháng = (Số tiền đăng ký trả góp ban đầu + (Lãi suất trả góp x Kỳ hạn trả góp x Số tiền đăng ký trả góp ban đầu)/ Kỳ hạn trả góp

v)      Phí trả nợ trước hạn khoản trả góp và các khoản phí khác nếu có: Thực hiện theo quy định của VPBank từng thời kỳ.

d)         Thanh toán khoản trả góp hàng tháng:

i)        Thời điểm thanh toán: Số tiền trả góp hàng tháng được ghi nhận trên Sao kê cùng với các giao dịch chi tiêu thông thường trong Kỳ sao kê. Số tiền trả góp hàng tháng là một phần của Trị giá thanh toán tối thiểu mà Chủ thẻ phải thanh toán cho Kỳ sao kê đó. Thời điểm thanh toán khoản trả góp là thời điểm thanh toán Trị giá thanh toán tối thiểu theo quy định tại Sao kê thẻ tín dụng.

ii)      Thứ tự thu nợ: Khi Chủ thẻ thanh toán Trị giá thanh toán tối thiểu, hệ thống của VPBank sẽ thu nợ theo thứ tự sau: khoản trả góp cho giao dịch rút tiền mặt, khoản trả góp cho giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, khoản chi tiêu cho giao dịch rút tiền mặt, khoản chi tiêu cho giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ thông thường. Thứ tự này có thể được thay đổi theo quy định của VPBank tùy từng thời kỳ.

iii)    Trường hợp Chủ thẻ không thanh toán hết số tiền trả góp hàng tháng:

    Trường hợp đến ngày thanh toán cuối cùng của Kỳ sao kê Chủ thẻ không thanh toán hoặc không thanh toán hết số tiền trả góp hàng tháng, phần phải trả/khoản phải trả còn lại của số tiền trả góp kỳ sao kê đó sẽ bị chuyển quá hạn và phải chịu mức phí, lãi như sau:

    Lãi suất quá hạn đối với phần nợ gốc trả góp quá hạn: bằng mức lãi suất đang áp dụng đối với các giao dịch sử dụng Thẻ tín dụng Timo Life thông thường (Giao dịch không tham gia Chương trình trả góp);

    Phí chậm trả đối với số tiền lãi trả góp chậm trả: bằng mức lãi suất đang áp dụng đối với các giao dịch không tham gia Chương trình trả góp tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

    Các khoản phí khác theo quy định tại Hợp Đồng.

iv)    Số tiền nợ gốc, nợ lãi trả góp và các khoản lãi quá hạn, phí chậm trả sẽ được thể hiện trong các kỳ sao kê tiếp theo cho đến khi được Chủ thẻ thanh toán hết.

v)      Số tiền trả góp các tháng tiếp theo vẫn tiếp tục thanh toán theo lịch trả góp đã đăng .

e)        Trường hợp Chủ thẻ tất toán trước hạn khoản tiền trả góp:

i)     Chủ thẻ Thẻ tín dụng Timo Life tiến hành tất toán khoản trả góp trên Ứng dụng Timo theo hướng dẫn chi tiết trên màn hình Ứng dụng

ii)   Chủ thẻ có thể trả nợ trước hạn toàn bộ các phần còn lại của khoản trả góp nhưng không được trả nợ trước hạn một phần. Trường hợp này, Chủ thẻ có trách nhiệm thanh toán toàn bộ khoản dư nợ gốc và lãi trả góp đã lên Sao kê nhưng chưa trả hết (nếu có) và khoản dư nợ gốc còn lại chưa lên sao kê cùng với phí trả nợ (tất toán) trước hạn theo mức do VPBank quy định từng thời kỳ.

iii)  Khoản trả góp được tất toán trước hạn phải là giao dịch đủ điều kiện thực hiện tất toán trước hạn theo quy định của VPBank từng thời kỳ.

iv) Sau khi Chủ thẻ tất toán Khoản trả góp thành công/không thành công tại VPBank, Kênh bán Timo có thể gửi tin nhắn qua điện thoại hoặc thông báo bằng hình thức khác cho Chủ thẻ theo thỏa thuận tại Hợp Đồng xác nhận Chủ thẻ đã tất toán thành công/không thành công.

f)         Chấm dứt áp dụng Chương trình

i)     VPBank có quyền hủy bỏ hoặc chấm dứt việc cung cấp Chương trình bằng việc thông báo đến Chủ thẻ và yêu cầu Chủ thẻ thanh toán ngay toàn bộ số dư còn lại của Khoản trả góp khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

§  Chủ thẻ vi phạm nghĩa vụ thanh toán khoản trả góp hoặc vi phạm nghĩa vụ theo Hợp Đồng.

§  Chủ thẻ không còn đáp ứng các điều kiện như quy định tại Điểm a) Khoản 1 Điều này.

§  Thẻ tín dụng của Chủ thẻ bị đóng, khóa, tạm khóa, hủy hiệu lực,…

§  Các trường hợp khác mà VPBank thấy cần thiết.

ii)   Khi chấm dứt việc cung cấp Chương trình cho Chủ thẻ, toàn bộ số dư còn lại của Khoản trả góp (bao gồm lãi phát sinh và phí (nếu có) của các kỳ còn lại) sẽ ngay lập tức trở thành số tiền đến hạn thanh toán và sẽ được ghi nợ tự động vào tài khoản Thẻ tín dụng của Chủ thẻ. Việc thanh toán khoản nợ Thẻ tín dụng này được thực hiện theo quy định của VPBank. Tùy từng trường hợp, Chủ thẻ có thể phải thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan tới việc chấm dứt Chương trình theo quyết định của VPBank.

3.          Phương thức đăng ký Chương trình trả góp:

a)         Khách hàng thể đăng ký trả góp cho các giao dịch chi tiêu, giao dịch rút tiền mặt được thực hiện thành công bằng Thẻ tín dụng Timo Life theo phương thức nêu tại Điểm b Khoản 3 này.

b)         Sau khi giao dịch thực hiện thành công, Khách hàng thực hiện đăng ký tham gia Chương trình trả góp với VPBank qua Ứng dụng Timo bằng phương thức sau:

          Chủ thẻ đăng nhập Ứng dụng Timo, tạo lập Đề nghị đăng ký trả góp giao dịch Thẻ tín dụng Timo Life, chấp thuận Điều kiện giao dịch chung về Chương trình trả góp đối với giao dịch sử dụng Thẻ tín dụng Timo theo hướng dẫn chi tiết trên màn hình Ứng dụng và Quy trình đăng ký và tất toán khoản trả góp cho các giao dịch sử dụng Thẻ tín dụng Timo Life trên Ứng dụng Timo ban hành từng thời kỳ;

          Sau khi Chủ thẻ đã đáp ứng các điều kiện tham gia Chương trình và được VPBank đồng ý, Chủ thẻ có trách nhiệm tuân thủ tất cả các điều kiện, điều khoản của Chương trình theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và các quy định khác có liên quan của VPBank;

          Sau khi Chủ thẻ đăng ký thành công qua Ứng dụng Timo, Kênh bán Timo sẽ gửi thông báo trên Ứng dụng và email hoặc bằng phương thức khác tùy theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này cho Chủ thẻ để xác nhận Chủ thẻ đã đăng ký thành công và/hoặc một email trong đó nêu rõ điều khoản điều kiện của Chương trình.

4.          Các quy định khác của Chương trình:

a)         VPBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra Chương trình làm cho các giao dịch của Chủ thẻ bị sai lệch mà từ đó việc đăng ký trả góp của Chủ thẻ không được thực hiện.

b)         Khi có sự thay đổi liên quan đến Chương trình, Kênh bán Timo sẽ thông báo cho Chủ thẻ qua email hoặc SMS hoặc thông báo trên website của Kênh bán Timo hoặc bằng phương thức khác tùy theo quy định của VPBank từng thời kỳ.

c)         Tùy theo quyết định của VPBank, VPBank có quyền từ chối đề nghị tham gia Chương trình của Chủ thẻ.