Điều 14. Hiệu Lực Và Điều Khoản Thi Hành

  1. Kể từ ngày Điều kiện giao dịch chung này có hiệu lực như nêu tại phần đầu Điều kiện giao dịch chung này, các điều khoản và điều kiện của Điều kiện giao dịch chung này được áp dụng đối với tất cả Khách hàng gửi tiền có kỳ hạn theo các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn bằng Phương tiện điện tử qua Ứng dụng Timo
  2. Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các nội dung của Điều kiện giao dịch chung này, các quy định khác của VPBank liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply