Điều 13. Quyền Và Nghĩa Vụ Của VPBank

 1. Quyền của VPBank:
  1. a) Từ chối cấp hạn mức thấu chi, từ chối giải ngân vốn vay thấu chi nếu Khách hàng không đáp ứng đầy đủ điều kiện, thủ tục theo yêu cầu của VPBank hoặc VPBank không thể giải ngân theo quy định của Hợp đồng;

   b) Được quyền điều chỉnh lãi suất cho vay hạn mức thấu chi tài khoản đối với Khách hàng cho phù hợp khi thị trường có biến động bất thường hoặc chính sách tiền tệ và lãi suất của Ngân hàng Nhà nước có sự thay đổi ảnh hưởng đến lãi suất thấu chi. Trường hợp, Khách hàng không đồng ý với các nội dung điều chỉnh của VPBank, Khách hàng có quyền trả nợ và chấm dứt Hạn mức thấu chi trước hạn và không phải thanh toán phí trả nợ trước hạn cho VPBank;

   c) Được quyền yêu cầu Khách hàng sử dụng mọi tài sản, nguồn thu của Khách hàng để thanh toán các khoản nợ cho VPBank đầy đủ, đúng hạn;

   d) Được quyền liên hệ trực tiếp với các bên có nghĩa vụ tài sản đối với Khách hàng để nhận các khoản tiền, tài sản mà Bên đó phải trả hoặc phải giao cho Khách hàng;

   e) Được quyền trực tiếp kiểm tra hoặc yêu cầu Khách hàng thông báo, cung cấp thông tin về việc sử dụng vốn vay, tình hình tài chính, tài sản, thu nhập của Khách hàng, và các thông tin khác liên quan đến khoản vay hoặc đến tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Khách hàng;

   f) Được yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm tài sản của mình hoặc của Bên thứ ba vào thế chấp, cầm cố, ký quỹ cho VPBank trong các trường hợp VPBank nhận định rằng giá trị tài sản bảo đảm hiện tại không đủ để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Khách hàng;

   g) Được tạm khóa, phong tỏa tại bất kỳ thời điểm nào và tự động trích bất kỳ tài khoản nào của Khách hàng (tài khoản có kỳ hạn, không kỳ hạn) mở tại VPBank hoặc tại Tổ chức tín dụng khác để thu phí, thu nợ. Bằng Hợp đồng, Khách hàng ủy quyền không hủy ngang cho VPBank được tạm khóa, phong tỏa tại bất kỳ thời điểm nào, trích tiền từ tài khoản của Khách hàng mở tại Tổ chức tín dụng khác để thu nợ theo hình thức ủy nhiệm thu. Trường hợp tài khoản của Khách hàng mở tại VPBank có loại tiền khác với loại tiền cấp hạn mức thấu chi và VPBank có đủ nguồn tiền để mua hoặc bán cho Khách hàng trả nợ, thì VPBank sẽ tự động mua hoặc bán ngoại tệ cho Khách hàng theo tỷ giá mà VPBank đang áp dụng được công bố công khai tại thời điểm đó để thu nợ.

   h) Được quyền xử lý tài sản bảo đảm của Khách hàng và/hoặc Bên thứ ba (nếu có) theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ;

   i) Có toàn quyền chuyển giao, bán cho Bên thứ ba toàn bộ hoặc một phần khoản nợ của Khách hàng theo Hợp đồng mà không cần phải có sự đồng ý của Khách hàng trên cơ sở phù hợp với quy định của Ngân hàng nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan.

   j) Trường hợp Khách hàng là cán bộ, nhân viên của VPBank, nếu Khách hàng nghỉ việc tại VPBank, VPBank được quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ các khoản tiền mà VPBank phải thanh toán cho Khách hàng khi Khách hàng nghỉ việc (tiền lương, tiền thưởng, tiền trợ cấp ….) để thu hồi các khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính của Khách hàng đối với VPBank theo Hợp đồng.

 2. Nghĩa vụ của VPBank:
  1. a) Cấp Hạn mức thấu chi cho Khách hàng theo đúng thỏa thuận;

   b) Giải chấp tài sản bảo đảm (nếu có) sau khi Khách hàng đã thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ đối với VPBank.

   c) Bảo mật thông tin của Khách hàng và chỉ chuyển giao thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba khi được Khách hàng đồng ý hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

 3. VPBank có các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng và theo quy định của pháp luật.