Điều 13. Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp

  1. Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn, Điều kiện giao dịch chung này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.
  2. Các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận tiền gửi, Điều kiện giao dịch chung này sẽ được các Bên bàn bạc, xử lý trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp Các Bên không tự thỏa thuận được hoặc không muốn thỏa thuận với nhau, một trong Các Bên có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply