Điều 12. Tuân Thủ FATCA

Khách hàng xác nhận rằng: Khách hàng đã được Kênh bán Timo thông báo về bản Điều khoản và Điều kiện về tuân thủ FATCA dành cho Khách hàng cá nhân trên website của Kênh bán Timo (“ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT FATCA”). Khách hàng đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ đầy đủ các nội dung trong ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT FATCA này. Đồng thời, Khách hàng đồng ý rằng VPBank có quyền thay đổi các nội dung của bản ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT FATCA trong từng thời kỳ mà không cần báo trước hoặc nhận được sự đồng ý của Khách hàng.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply