Điều 12. Hiệu lực

1.    Các điều khoản và điều kiện của Điều kiện giao dịch chung này có hiệu lực kể từ ngày áp dụng như nêu tại phần đầu Điều kiện giao dịch chung này. Các điều khoản và điều kiện của Điều kiện giao dịch chung này được áp dụng đối với tất cả các giao dịch Thẻ ghi nợ Timo được Khách hàng cá nhân thuộc Kênh bán Timo thực hiện kể từ ngày Điều kiện giao dịch chung này có hiệu lực (được hiểu bao gồm cả các KH đã được VPBank phát hành Thẻ ghi nợ Timo trước đó).

2.    KH xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ trong Điều kiện giao dịch chung này, các quy định khác của VPBank liên quan đến Dịch vụ và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan.

 

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

TỔNG GIÁM ĐỐC