Điều 11. Trao Đổi Thông Tin

  1. Khách hàng đồng ý đăng ký nhận thông tin, sản phẩm, dịch vụ, chương trình, ưu đãi… từ VPBank và/hoặc các đối tác của VPBank theo các phương thức nêu tại Khoản 2 Điều 11 Điều kiện giao dịch chung này.
  2. Các Bên đồng ý rằng, VPBank có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều kiện giao dịch chung này trên cơ sở đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật. Kênh bán Timo sẽ thông báo cho Khách hàng các sửa đổi liên quan đến nội dung Điều kiện giao dịch chung này, các sửa đổi, bổ sung, các điều chỉnh về chính sách của VPBank đối với Tiền gửi có kỳ hạn bằng Phương tiện điện tử cũng như các sản phẩm, dịch vụ, chương trình, ưu đãi… của VPBank và/hoặc các đối tác của VPBank với số lượng và thời gian không hạn chếbằng một trong các phương thức liên hệ do Kênh bán Timo triển khai từng thời kỳ bao gồm phương thức gửi văn bản thông báo tới địa chỉ của Khách hàng; gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của Khách hàng; gửi email tới Khách hàng; niêm yết tại các điểm giao dịch của Kênh bán Timo hoặc thông báo trên trang thông tin điện tử chính thức của Kênh bán Timo. Đối với các nội dung VPBank thông báo cho Khách hàng bằng văn bản theo quy định của Điều kiện giao dịch chung này, các văn bản liên quan hoặc quy định của pháp luật, Các Bên đồng ý rằng, văn bản có thể được VPBank lập và gửi bằng bản giấy hoặc bằng các thông điệp dữ liệu qua tin nhắn SMS, email … cho Khách hàng theo quy định tại Điều này.
  3. Các Bên thống nhất đồng ý rằng địa chỉ, số điện thoại và email của Khách hàng là địa chỉ, số điện thoại và email mà Khách hàng đã đăng ký và được lưu trữ trên hệ thống của VPBank. Khách hàng được coi là đã nhận được thông báo của VPBank khi Kênh bán Timo đã thông báo bằng các phương thức nêu trên tới địa chỉ, số điện thoại, email của Khách hàng hoặc đã niêm yết tại các điểm giao dịch của Kênh bán Timo hoặc đã thông báo trên website của Kênh bán Timo. VPBank không có nghĩa vụ phải xác minh việc Khách hàng đã nhận được các thông báo này. Trường hợp Khách hàng có sự thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ thì phải thông báo cho Kênh bán Timo bằng văn bản; nếu không thông báo thì Kênh bán Timo có quyền thông báo theo địa chỉ, số điện thoại và email cũ và mặc nhiên coi như Khách hàng đã nhận được thông báo và nội dung các thông báo này có giá trị ràng buộc Khách hàng.
  4. Khách hàng được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của VPBank nếu Khách hàng tiếp tục duy trì Khoản tiền gửi sau thời điểm Kênh bán Timo thông báo.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply