Điều 10. Tạm khóa, chấm dứt việc sử dụng Thẻ

 1. VPBank có quyền tạm khóa, hoặc đóng, hủy hiệu lực và thu hồi Thẻ của Chủ thẻ trong các trường hợp sau:
 1. Thẻ đã hết hạn sử dụng nhưng Chủ thẻ không có yêu cầu gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ.
 2. Chủ thẻ không thanh toán đủ số tiền tương ứng với Trị giá thanh toán tối thiểu sau 30 ngày kể từ Ngày đến hạn thanh toán đầu tiên của Trị giá thanh toán tối thiểu đó.
 3. Chủ thẻ không thực hiện kích hoạt Thẻ trong vòng 10 tháng kể từ ngày Thẻ được phát hành trên hệ thống VPBank. Ngày phát hành Thẻ trên hệ thống là ngày do VPBank xác định và thông báo cho Chủ thẻ.
 4. Chủ thẻ đã chi vượt quá hạn mức tín dụng mà không được VPBank cho phép.
 5. Chủ thẻ vi phạm các quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và/hoặc các quy định của VPBank/của pháp luật/của tổ chức thanh quyết toán có liên quan đến phát hành và sử dụng thẻ của VPBank. Trong trường hợp này, VPBank được miễn trách đối với bất kỳ sự phương hại nào tới danh dự, uy tín của Chủ thẻ trong việc yêu cầu thu hồi lại Thẻ.
 6. Chủ thẻ không cung cấp các chứng từ theo quy định của VPBank trong việc đánh giá lại Hạn mức tín dụng định kỳ.
 7. Các trường hợp liên quan đến gian lận, giả mạo và quản lý rủi ro Thẻ.
 8. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Tổ chức thẻ quốc tế về việc ngừng sử dụng Thẻ.
 9. Theo yêu cầu của Chủ thẻ.
 10. VPBank không liên hệ được với KH sau khi đã thông báo tới KH theo một trong các phương thức thông báo tại Điều kiện giao dịch chung này.
 11. Chủ thẻ có tên trong danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách Phòng, chống rửa tiền khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, khuyến nghị áp dụng và/hoặc được áp dụng tại VPBank;
 1. Các trường hợp khác theo Điều kiện giao dịch chung này và theo quy định của VPBank và quy định của pháp luật từng thời kỳ.

Khi Chủ thẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định của VPBank và Chủ thẻ có nhu cầu, VPBank sẽ thực hiện mở lại Thẻ tạm thời bị khóa cho Chủ thẻ. Chủ thẻ có thể yêu cầu trên Ứng dụng Timo, đến bất kỳ điểm giao dịch nào phục vụ khách hàng Timo hoặc gọi lên Timo Care để VPBank hỗ trợ mở Thẻ cho Chủ thẻ theo quy định của VPBank từng thời kỳ.

 1. Chấm dứt việc sử dụng Thẻ:
 1. VPBank có quyền chấm dứt việc sử dụng Thẻ trong các trường hợp sau:
 • Sau 90 ngày kể từ Ngày đến hạn thanh toán đầu tiên, nếu Chủ thẻ không thanh toán đủ khoản Trị giá thanh toán tối thiểu được thể hiện trên Sao kê của kỳ gần nhất, VPBank có quyền chấm dứt việc sử dụng Thẻ của Chủ thẻ và thu hồi nợ (bao gồm cả việc thực hiện xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ nếu có).
 • Chủ thẻ vi phạm quy định về điều kiện, quy định cấp tín dụng và sử dụng Thẻ của VPBank, của Tổ chức thẻ quốc tế hoặc vi phạm quy định pháp luật về sử dụng Thẻ.
 • Chủ thẻ phát sinh dư nợ khác quá hạn hoặc dư nợ khác bị thu hồi nợ trước hạn tại VPBank hoặc tại các tổ chức tín dụng khác;
 • VPBank phát hiện các tài liệu, thông tin do Chủ thẻ, Bên bảo đảm (nếu có) cung cấp là không chính xác, không trung thực và sai sự thật.
 • Các trường hợp liên quan đến giao dịch gian lận, giả mạo và quản lý rủi ro và/hoặc theo các quy định liên quan đến Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Tổ chức thẻ quốc tế về việc ngừng sử dụng Thẻ.
 • Các trường hợp VPBank thấy cần thiết.
 • Theo yêu cầu của Chủ thẻ.
 • Chủ thẻ vi phạm các điều khoản áp dụng cho các khoản vay khác tại VPBank.
 • Chủ thẻ chết, bị tuyên bố là đã chết. VPBank không liên hệ được với KH sau khi đã thông báo tới KH theo một trong các phương thức thông báo tại Điều kiện giao dịch chung này.
 • Các trường hợp khác theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung này, quy định của VPBank và pháp luật.
 1. Chủ thẻ có thể yêu cầu chấm dứt việc sử dụng Thẻ với điều kiện đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều kiện giao dịch chung này và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với VPBank theo quy định pháp luật.
 2. Việc chấm dứt sử dụng Thẻ của Chủ thẻ chỉ có hiệu lực và được VPBank chấp thuận khi Chủ thẻ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với VPBank như sau:
 • Việc chấm dứt sử dụng Thẻ, Tài khoản thẻ chỉ có hiệu lực khi VPBank chấp thuận và thực hiện khóa thẻ trên hệ thống. Theo đó, khi chấm dứt sử dụng thẻ, Chủ thẻ có nghĩa vụ thanh toán cho VPBank toàn bộ các khoản dư nợ (gốc, lãi, các khoản phí…), chi phí phát sinh (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính liên quan tới việc mở và sử dụng Thẻ.
 • Chủ thẻ phải trả lại Thẻ cho VPBank và chấm dứt việc sử dụng Thẻ để thanh toán các giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ thông qua internet, điện thoại hoặc thư tín. Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện bằng Thẻ hoặc mã PIN (dù là bởi Chủ thẻ hay không) trước khi Thẻ được trả lại cho VPBank, Chủ thẻ vẫn có trách nhiệm thanh toán đối với các giao dịch phát sinh đó cho VPBank.
 • Trường hợp Chủ thẻ không nộp lại phôi Thẻ, Chủ thẻ sẽ phải thanh toán cho VPBank khoản phí thất lạc Thẻ (nếu có) theo quy định được công bố công khai của VPBank. Đồng thời, KH  chịu mọi trách nhiệm liên quan đến các khoản dư nợ phát sinh được thực hiện bởi phôi thẻ sau thời điểm ngân hàng đã khóa thẻ trên hệ thống.
 • Không phụ thuộc vào việc Chủ thẻ yêu cầu chấm dứt việc sử dụng Thẻ, trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chủ thẻ yêu cầu chấm dứt sử dụng Thẻ và/hoặc ngày VPBank thực hiện khóa Thẻ, nếu tài khoản Thẻ của Chủ thẻ có phát sinh giao dịch thì Chủ thẻ vẫn có trách nhiệm thanh toán đối với các giao dịch phát sinh.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply