Điều 10. Nợ Quá Hạn Và Chậm Thanh Toán Tiền Lãi

 1. Các khoản nợ gốc của Khách hàng sẽ là nợ quá hạn trong các trường hợp sau:
  1. a) Khi xảy ra trường hợp vượt quá hạn mức thấu chi và VPBank thực hiện chấm dứt trước hạn Hạn mức thấu chi theo quy định của Hợp đồng.
  2. b) Khi hết Thời hạn của Hạn mức thấu chi mà Khách hàng không thanh toán toàn bộ dư nợ gốc trong ngày cuối cùng của Thời hạn của Hạn mức thấu chi.
  3. c) Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ khi VPBank thực hiện thu nợ trước hạn như quy định tại Khoản 1, Điều 8 của Hợp đồng.
  4. d) Các trường hợp khác theo quy định của Hợp đồng.
 2. Khoản nợ gốc quá hạn sẽ phải chịu lãi suất quá hạn như quy định tại Điểm a Khoản 4, Điều 4 Điều kiện giao dịch chung này kể từ thời điểm quá hạn cho đến khi Khách hàng thanh toán hết nợ gốc quá hạn.
 3. Việc VPBank chuyển nợ quá hạn và áp dụng lãi suất quá hạn theo quy định tại Điều này không ảnh hưởng đến việc VPBank thực hiện các quyền khác theo quy định tại Hợp đồng. Kể từ thời điểm quá hạn, VPBank có quyền áp dụng các biện pháp thỏa thuận tại Hợp đồng, (các) Hợp đồng bảo đảm và/hoặc các biện pháp theo quy định của pháp luật để xử lý nợ, thu hồi tiền vay.
 4. VPBank sẽ thông báo cho Khách hàng về việc chuyển nợ quá hạn bằng một trong các hình thức thông báo như quy định tại Hợp đồng. Thông báo của VPBank sẽ bao gồm các nội dung về dư nợ gốc bị quá hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn, lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn, các thông tin khác liên quan (nếu có).
 5. Trường hợp Khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo thỏa thuận giữa Các Bên trong Hợp đồng và các thỏa thuận liên quan, khoản lãi chậm thanh toán sẽ bị VPBank chuyển nợ quá hạn đồng thời Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho VPBank khoản tiền lãi chậm trả theo quy định tại Điểm b Khoản 4, Điều 4 Điều kiện giao dịch chung này.