Điều 1: Giải thích từ ngữ

 1. Khách hàng/Khách hàng Timo/KH: Là khách hàng cá nhân thuộc Kênh bán Timo gửi tiền tại VPBank có thông tin nêu tại Thỏa thuận tiền gửi.
 2. VPBank: Là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng như có thông tin chi tiết tại Thỏa thuận tiền gửi. VPBank được hiểu bao gồm tất cả các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
 3. Kênh bán Timo: Là kênh Ngân hàng số của VPBank cho phép Khách hàng Timo có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng sau khi đã được định danh, mở tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử theo đúng quy định.
 4. Thỏa thuận tiền gửi:Là Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn được xác lập giữa VPBank và Khách hàng gửi tiền qua Ứng dụng Timo, trong đó ghi nhận các thỏa thuận giữa VPBank và Khách hàng liên quan tới việc gửi và nhận Khoản tiền gửi của Khách hàng qua Ứng dụng Timo.
 5. Điều kiện giao dịch chungvề tiền gửi có kỳ hạn bằng phương tiện điện tử qua Ứng dụng Timo (sau đây gọi chung là “Điều kiện giao dịch chung”): Là những điều khoản ổn định do VPBank công bố từng thời kỳ để áp dụng cho tất cả Khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn theo sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn bằng Phương tiện điện tử qua Ứng dụng Timo. Điều kiện giao dịch chung đã được VPBank cung cấp để Khách hàng đọc, nghiên cứu và xác nhận đồng ý khi Khách Hàng thực hiện gửi tiền qua Ứng dụng Timo. Điều kiện giao dịch chung đồng thời được Kênh bán Timo thông báo công khai theo quy định của pháp luật.
 6. Tiền gửi có kỳ hạn Timo (Sau đây gọi tắt là “Tiền gửi có kỳ hạn Timo”/ “Khoản tiền gửi”/ “Khoản tiền gửi Timo”): Là khoản tiền của KH gửi tại VPBank qua Ứng dụng Timo như được ghi nhận tại Thỏa thuận tiền gửi.
 7. Phương tiện điện tử: Là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự. Tại VPBank, Phương tiện điện tử bao gồm nhưng không giới hạn các kênh: Kênh bán Timo, VPBank Online; VPBankTimo Plus; VPBank Dream; ATM; CDM.
 8. Ngày đến hạn: Là ngày kết thúc Thời hạn gửi tiền như quy định tại Thỏa thuận tiền gửi. Trường hợp Ngày đến hạn của Khoản tiền gửi trùng với ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của VPBank, Khoản tiền gửi sẽ đến hạn vào ngày nghỉ đó.
 9. Giấy tờ xác minh thông tin KH:Là giấy tờ có thể xác định được đặc điểm và nhận dạng nhân thân của KH. Giấy tờ xác minh thông tin KH theo quy định của VPBank từng thời kỳ.
 10. Tài khoản thanh toán/Tài khoản Timo Spend Account: Là tài khoản thanh toán được KH sử dụng để gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn. Chi tiết thông tin Tài khoản thanh toán của KH được quy định tại Thỏa thuận tiền gửi.
 11. Ứng dụng Timo/Ứng dụng: Là chương trình phần mềm Timo cho phép người dùng thực hiện các giao dịch tài chính do VPBank cung cấp trên thiết bị điện thoại thông minh hoặc trình duyệt internet.
 12. Thỏa thuận Dịch vụ ngân hàng điện tử/Thỏa thuận DV NHĐT: Là thỏa thuận giữa VPBank và Khách hàng về việc cung ứng và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của VPBank. Thỏa Thuận DV NHĐT được tạo lập bao gồm giấy, dữ liệu đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử của Khách hàng và Bản điều khoản và điều kiện/Điều kiện giao dịch chung về dịch vụ ngân hàng điện tử được công bố trên website http://www.vpbank.com.vnhttp://www.getplus.vntừng thời kỳ.