Điều 1: Giải Thích Từ Ngữ

1.      “VPBank/NH/Ngân hàng”: Là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. VPBank được hiểu bao gồm Chi nhánh, Phòng Giao dịch và các kênh bán khác của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

2.      “Kênh bán Timo: Là kênh bán các sản phẩm Ngân hàng điện tử của VPBank cho phép Khách hàng Timo có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng sau khi đã được định danh, mở tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử theo đúng quy định.

3.       “Dịch vụ”: Là dịch vụ Thẻ ghi nợ của VPBank cung cấp cho Khách hàng.

4.      Khách hàng/KH/Chủ thẻ/Thành viên”: Là Khách hàng cá nhân thuộc Kênh bán Timo, với thông tin được nêu cụ thể tại Giấy Đăng ký Thành viên kiêm Hợp đồng mở và sử dụng Tài khoản, phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ, Dịch vụ Ngân hàng điện tử.

5.      “ĐVCNT (Đơn vị chấp nhận thẻ)”: Là tổ chức, cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hóa và dịch vụ bằng thẻ theo Hợp đồng thanh toán thẻ ký kết với Tổ chức thanh toán thẻ.

6.      “CDM/ATM (Máy giao dịch tự động)”: Là thiết bị mà Chủ thẻ có thể sử dụng để thực hiện các giao dịch như: gửi, nạp, rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ, vấn tin tài khoản, đổi PIN, tra cứu thông tin thẻ hoặc các giao dịch khác.

7.      “POS (Thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán)”: Là thiết bị đọc thẻ, thiết bị đầu cuối được cài đặt và sử dụng tại các ĐVCNT mà Chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ. POS có thể được lắp đặt tại chi nhánh, phòng giao dịch của Tổ chức thanh toán thẻ để cung ứng tiền mặt cho Chủ thẻ theo thỏa thuận giữa Tổ chức thanh toán thẻ và Tổ chức phát hành thẻ.

8.      CVV/CVC”: Là mã số bảo mật được in trên Thẻ.

9.      “NAPAS”: Là Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam.

10.  “Giấy Đăng ký: Là Giấy Đăng ký Thành viên kiêm Hợp đồng mở và sử dụng Tài khoản, phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ, Dịch vụ Ngân hàng điện tử mà Khách hàng đã ký và/hoặc xác nhận để mở và sử dụng Thẻ ghi nợ Timo do VPBank phát hành.

11.  “Hợp Đồng”: Là Giấy Đăng ký Thành viên kiêm Hợp đồng mở và sử dụng Tài khoản, phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ, dịch vụ Ngân hàng điện tử được ký kết giữa Khách hàng và Ngân hàng, bao gồm cả Điều kiện giao dịch chung.

12.  “Thẻ/ Thẻ ghi nợ Timo”: Là thẻ ghi nợ nội địa Timo được Ngân hàng mở cho Khách hàng trên cơ sở Hợp Đồng.

13.  Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Timo/Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ/Bản điều khoản và điều kiện về sử dụng thẻ ghi nợ” (Sau đây gọi chung là “Điều kiện giao dịch chung”): Là những điều khoản ổn định do VPBank công bố từng thời kỳ để áp dụng chung cho các khách hàng cá nhân mở và sử dụng Thẻ ghi nợ Timo tại VPBank. Điều kiện giao dịch chung được thông báo công khai theo quy định của pháp luật. Nếu Khách hàng ký Giấy Đăng ký, Khách hàng được coi như chấp nhận Điều kiện giao dịch chung này.

14.  “Ứng dụng Timo”/ “Ứng dụng: Là chương trình phần mềm Timo cho phép Khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính do VPBank cung cấp trên thiết bị điện thoại thông minh hoặc trình duyệt internet.

15.   “Timo Care”: Là tổng đài của Kênh bán Timo (theo số điện thoại (+8428) 7300 8466/18006788 hoặc Số điện thoại khác do Kênh bán Timo thông báo từng thời kỳ) thực hiện hỗ trợ chăm sóc và dịch vụ khách hàng phục vụ các nhu cầu của Chủ thẻ.

16.  Các thuật ngữ viết hoa khác không được giải thích trong Điều kiện giao dịch chung này sẽ được hiểu và giải thích theo các nội dung tương ứng trong Giấy Đăng ký, các sản phẩm, dịch vụ mà Khách hàng tham gia trên cơ sở đảm bảo phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật