Điều 1: Giải thích từ ngữ

 1. VPBank/NH/Ngân hàng”: Là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. VPBank được hiểu bao gồm Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
 2. “Dịch vụ”: Là Dịch vụ Thẻ tín dụng quốc tế không tài sản bảo đảm Timo Life (sau đây gọi tắt là “Thẻ tín dụng”/ “Thẻ tín dụng Timo Life”). Thẻ tín dụng chỉ bao gồm thẻ chính, không có thẻ phụ.
 3. Kênh bán Timo: Là kênh Ngân hàng số của VPBank cho phép Khách hàng Timo có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng sau khi đã được định danh, mở tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử theo đúng quy định.
 4. Khách hàng/KH/Chủ thẻ”: Là Khách hàng cá nhân thuộc Kênh bán Timo, với thông tin được nêu cụ thể tại Giấy Đề nghị kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.
 5. Ứng dụng Timo”/ “Ứng dụng”: Là chương trình phần mềm Timo cho phép người dùng thực hiện các giao dịch tài chính do VPBank cung cấp trên thiết bị điện thoại thông minh hoặc trình duyệt internet.
 6. “Giấy Đề nghị/Giấy Đề nghị kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng”: Là Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng Timo Life (Dành cho Khách hàng cá nhân thuộc Kênh bán Timo) mà Khách hàng đã ký và/hoặc xác nhận để mở và sử dụng Thẻ tín dụng Timo Life do VPBank phát hành.
 7. “ĐVCNT (Đơn vị chấp nhận thẻ)”: Là tổ chức, cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng Thẻ theo hợp đồng thanh toán thẻ ký kết với Tổ chức thanh toán thẻ.
 8. “ATM (Máy giao dịch tự động)”: Là thiết bị mà Chủ thẻ có thể sử dụng để thực hiện các giao dịch như: gửi, nạp, rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ, vấn tin tài khoản, đổi PIN, tra cứu thông tin thẻ hoặc các giao dịch khác.
 9. “POS (Thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán)”: Là thiết bị đọc thẻ, thiết bị đầu cuối được cài đặt và sử dụng tại các ĐVCNT mà Chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ. POS có thể được lắp đặt tại chi nhánh, phòng giao dịch của Tổ chức thanh toán thẻ để cung ứng tiền mặt cho chủ thẻ theo thỏa thuận giữa Tổ chức thanh toán thẻ và Tổ chức phát hành thẻ.
 10. “mPOS”: Là thiết bị đọc thẻ, thiết bị đầu cuối được cài đặt và sử dụng tại các ĐVCNT mà chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ.
 11. “PIN”: Là mã số mật được VPBank cấp cho Chủ thẻ lần đầu và sau đó Chủ thẻ thay đổi theo quy trình được xác định để sử dụng trong các giao dịch thẻ.
 12. “Trị giá thanh toán tối thiểu”: Là số tiền tối thiểu mà Chủ thẻ phải thanh toán cho VPBank sau mỗi Kỳ sao kê. Trị giá thanh toán tối thiểu thực hiện theo quy định của VPBank từng thời kỳ.
 13. “Ngày đến hạn thanh toán”: Là ngày cuối cùng của kỳ thanh toán, Chủ thẻ phải thanh toán cho VPBank các khoản dư nợ gốc cùng lãi và phí phát sinh trong kỳ sao kê, ít nhất số tiền thanh toán bằng Trị giá thanh toán tối thiểu trên Sao kê. Trường hợp Ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ/lễ theo quy định của pháp luật và/hoặc của VPBank thì ngày đến hạn thanh toán được xác định là Ngày làm việc liền kề tiếp theo.
 14. “Ngày làm việc”: Là thời gian làm việc thực tế của VPBank từ 8:00 — 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 và từ 8:00 – 12:00 Thứ 7, trừ Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ theo quy định của VPBank và bất kỳ ngày nào mà vào ngày đó VPBank được phép hoặc bắt buộc phải đóng cửa theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc do bất khả kháng.
 15. “Hạn mức tín dụng thẻ“: Là mức dư nợ tối đa mà Chủ thẻ được phép sử dụng trong một Kỳ sao kê.
 16. “Thời hạn Hạn mức tín dụng thẻ“: Là thời gian Hạn mức tín dụng thẻ có hiệu lực.
 17. “Kỳ sao kê”: Là khoảng thời gian giữa hai Ngày sao kê liên tiếp.
 18. “Ngày sao kê”: Là ngày lập Sao kê được VPBank quy định tùy từng thời kỳ.
 19. “Sao kê”: Là bảng thông báo chi tiết các giao dịch của Chủ thẻ phát sinh trong một Kỳ sao kê. Sao kê bao gồm các khoản chi tiêu, thanh toán hàng hóa, dịch vụ, ứng tiền mặt, lãi và phí được VPBank gửi cho Chủ thẻ định kỳ sau Ngày sao kê.
 20. “Khoản trả góp”: Là toàn bộ số tiền trả góp cho cho từng giao dịch chi tiêu (thanh toán tiền mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ tại cửa hàng hoặc trực tuyến), giao dịch rút tiền mặt được Chủ thẻ đăng ký tham gia Chương trình trả góp bằng Thẻ tín dụng Timo Life thành công.
 21. CVV/CVC”: Là mã số bảo mật được in trên Thẻ.
 22. MOTO”: Là phương thức thanh toán thẻ do Tổ chức thẻ quốc tế quy định theo đó Chủ thẻ sẽ thực hiện thanh toán thẻ thông qua việc gọi điện thoại hoặc gửi email tới ĐVCNT.
 23. “Hợp Đồng”: Là Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, bao gồm Giấy Đề nghị, Phần xác nhận chấp thuận của VPBank và Điều kiện giao dịch chung này.
 24. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ”: Là đạo luật về Tuân thủ thuế do Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào ngày 18/3/2010, yêu cầu các tổ chức tài chính nước ngoài báo cáo thông tin về chủ tài khoản Hoa Kỳ ở nước ngoài hoặc khấu trừ thuế với các khoản thu nhập hoặc tiền thu được từ việc bán cổ phần hoặc công cụ nợ có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Vào ngày 01/4/2016, Thỏa thuận liên Chính phủ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về việc tuân thủ FATCA (Thỏa thuận IGA) đã được ký kết và chính thức có hiệu lực kể từ 07/7/2016.
 25. “Điều kiện giao dịch chung”: Là bản Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng Timo Life này. Điều kiện giao dịch chung bao gồm các điều khoản ổn định do VPBank công bố để áp dụng chung cho khách hàng cá nhân phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng Timo Life tại VPBank và được niêm yết công khai tại trụ sở và/hoặc trên website của Kênh bán Timo. Nếu Khách hàng ký Giấy Đề nghị, Khách hàng được coi như chấp nhận Điều kiện giao dịch chung này.
 26. “Timo Care”: Là tổng đài của Kênh bán Timo (theo số điện thoại 18006788 hoặc Số điện thoại khác do Kênh bán Timo thông báo từng thời kỳ) thực hiện hỗ trợ chăm sóc và dịch vụ khách hàng phục vụ các nhu cầu của Chủ thẻ.

Các thuật ngữ viết hoa khác không được giải thích trong Điều kiện giao dịch chung này sẽ được hiểu và giải thích theo các nội dung tương ứng trong Giấy Đề nghị, Dịch vụ mà Khách hàng tham gia trên cơ sở đảm bảo phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply