Đăng ký trải nghiệm Timo Plus – Ngân hàng đặc quyền dành riêng cho bạn

Pre-register for Timo Plus – The new Private banking experience for you

Chào mừng bạn đến với Timo Plus. Chúng tôi sắp mang đến một trải nghiệm ngân hàng số hoàn toàn mới. Vui lòng điền vào biểu mẫu đăng ký dưới đây để có cơ hội trải nghiệm sớm khi ra mắt.

Welcome to Timo Plus. We are about to bring a whole new digital banking exeprience. Please fill in below registration form for early-bird experience.

* mục bắt buộc / indicates required
/ / ( dd / mm / yyyy )