TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN

Mở và tất toán tài khoản tiết kiệm ngay trong ứng dụng với lãi suất hấp dẫn và kỳ hạn linh hoạt.
Chọn Tiết kiệm tái tục hoặc Tiết kiệm có kỳ hạn để phù hợp kế hoạch của bạn.

Lưu ý: Người nước ngoài chứng minh được tình trạng cư trú hợp lệ tại Việt Nam còn tối thiểu
6 tháng trên hồ sơ cá nhân sẽ đủ điều kiện để mở một/nhiều tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn.