Tranh chấp

Chịu trách nhiệm vô điều kiện về những giao dịch thực hiện bằng Thông tin bảo mật của Thành viên. Cam kết không khiếu kiện, khiếu nại hoặc yêu cầu Timo chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin Thành viên theo nội dung Thoả thuận này. Chịu trách nhiệm về mọi mất mát hoặc thiệt hại xảy ra trong trường hợp Thông tin bảo mật của Thành viên bị tiết lộ, đánh cắp, lợi dụng, hoặc rò rỉ, ngoại trừ những trường hợp do Timo. Thông báo cho Timo về bất kỳ sai lệch hoặc vi phạm Pháp luật và Quy định nào khi sử dụng Dịch vụ Timo. Timo sẽ không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, tổn thất và chi phí xảy đến với Thành viên hoặc bất kỳ ai với nội dung thanh toán mà Thành viên cung cấp cho Timo nhưng không tuân thủ Pháp luật và Quy định. Timo sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất xảy ra nếu giao dịch không tuân thủ Thoả thuận này, hoặc bất kỳ quy trình nào của Timo; hoặc Thành viên không thể thực hiện giao dịch do hạn mức Timo đặt ra ở từng thời điểm; hoặc các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của Timo, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp bất khả kháng.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply