Top Up là gì?

Top Up là chức năng nạp tiền điện thoại siêu nhanh và đơn giản. Bạn có thể nạp tiền điện thoại cho bạn hoặc cho bất cứ ai trong danh bạ từ tài khoản Spend Account .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply