Tôi sẽ nhận được thông báo gì sau khi tiền được gửi tự động?

Bạn sẽ nhận được thông báo qua ứng dụng Timo sau mỗi lần hệ thống tự động thực hiện lệnh gửi tiền, giúp bạn dễ dàng theo dõi tình hình tiết kiệm của mình.

Trong trường hợp lệnh Gửi Tiền Tự Động thất bại, bạn sẽ nhận được thông báo kèm theo lý do và hệ thống sẽ thực hiện lệnh gửi tiền vào kỳ kế tiếp.