Tôi phải làm gì khi thẻ bị trầy và không còn được nhận diện tại ATM hoặc qua POS?

Nếu thẻ của bạn không thể sử dụng được nữa, bạn có thể yêu cầu thẻ và mã PIN mới qua ứng dụng. Phí phụ thu tương đương với 55.000 VNĐ (nếu số dư tài khoản của bạn bằng hoặc lớn hơn 55.000 VND)  sẽ được trừ vào tài khoản thanh toán Spend Account của bạn và bạn chỉ cần đến Timo Hangout để nhận thẻ mới.